naar top
Gemeente Dendermonde

GAW Zilverpand: toekomstvisie

De verhuur van flats van GAW Zilverpand wordt afgebouwd tegen 2026. Voor de bewoners en het personeel worden oplossingen op maat uitgewerkt. De dienstverlening van ldc Zilverpand blijft bestaan, maar verhuist in de toekomst.
Het gebouw en de werking van een GAW moeten voldoen aan een aantal normen, vastgelegd door het Agentschap Zorg & Gezondheid. Omwille van wijzigingen in de normering en een aantal structurele problemen van het Zilverpand gebouw, moesten we zorgvuldig nadenken over de toekomstvisie van GAW Zilverpand. 

Hoe kwamen we tot de toekomstvisie?

We analyseerden het huidige aanbod zowel in het centrum van Dendermonde als in de deelgemeenten, alsook de te verwachten evolutie in de ouderenzorg.
Uit deze analyse blijkt dat er in Dendermonde een gemiddeld aanbod aan assistentiewoningen is. In het centrum is er een groot aanbod, in de deelgemeenten is het aantal voorzieningen lager maar voldoende, behalve in Oudegem en in Mespelare. De prognoses voorspellen een grote stijging van het aantal 80-plussers tussen 2030 en 2050.

De sector van assistentiewoningen kan ingedeeld worden in drie deelsectoren (de publieke sector, de private not-for-profit sector en de private commerciële sector). Dendermonde scoort, op vandaag, met 45,1 % publiek aandeel (enkel assistentiewoningen), zeer hoog ten opzichte van zowel het Oost-Vlaamse als Vlaamse gemiddelde. In geval het lokaal bestuur 50 assistentiewoningen minder zou uitbaten dan scoren we nog steeds gemiddeld inzake publiek aandeel in de markt van assistentiewoningen.

Het Zilverpand gebouw werd kritisch bekeken.
Deze analyse leidde tot de volgende vaststellingen:

 • In het, in 2019 gewijzigde, woonzorgdecreet wordt als erkenningsvoorwaarde voor een assistentiewoning een netto-oppervlakte van minimaal 40 m² per flat geëist. De appartementen in het Zilverpand voldoen hieraan niet (+/- 36,5 m²). Om de erkenning te behouden moet uiterlijk op 1 januari 2034 aan de nieuwe erkenningsvoorwaarden worden voldaan. Het gebouw aanpassen om te voldoen aan die eis is een quasi onmogelijke opdracht gezien de draagstructuur en de beperkte plafondhoogte van de appartementen.
 • Diagnose van betonrot aan het pand. Het plan van aanpak is in kaart gebracht.
 • Het gebouw vertoont problemen met ventilatie- en isolatie. Door de beperkte plafondhoogte van de flats is het inbrengen van moderne ventilatietechnieken zeer moeilijk. Het isoleren van het volledige gebouw is daarentegen niet eenvoudig omwille van de aanwezige koudebruggen (betonnen consoles die de terrassen dragen, lopen rechtstreeks door in het gebouw).
 • Het gebouw beschikt niet over de nodige leidingschachten om nieuwe technieken in te brengen in geval van renovatie.
 • De opstand van de terrassen ten opzichte van de binnenvloeren is vanuit bouwkundig opzicht te laag.
 • De panelen onderaan de ramen zijn asbest. Momenteel vormt dit geen direct risico.

Samengevat, voor een grondige renovatie moet het volledige gebouw gestript worden. De problemen van de huidige gebouwstructuur (beperkte hoogte plafonds, koudebruggen, onvoldoende opstand aan de terrassen …) blijven bestaan.

Bijkomende elementen in het kader van een toekomstvisie:

 • De trend voor kleinschalige woonvormen.
 • Het bestaande grote aanbod assistentiewoningen in centrum Dendermonde.
 • Een grote(re) bouwkost per GAW bij het bouwen van kleinere capaciteit versus een zeer grote investering, ook omwille van prijsstijgingen, bij een groot project en potentieel risico op leegstand.

Het college van burgemeester en schepenen besprak op het overlegcollege van 7 juni 2022 de toekomst van de assistentiewoningen en besliste over de toekomstvisie op het college van 20 juni 2022. De volgende, moeilijke beslissingen, werden genomen:

 • De huidige dienstverlening in het Zilverpand zal afgebouwd worden tegen 2026.
 • De dienstverlening van GAW Zilverpand zal afgebouwd worden volgens een vastgelegde exitstrategie over een periode van 4 jaar.
 • De inschrijvingen op de wachtlijst en nieuwe verhuringen van flats in GAW Zilverpand worden met onmiddellijke ingang stopgezet.
 • Voor de huidige bewoners garanderen we een geschikte oplossing. Samen met hen, hun familie en mantelzorgers werken we een oplossing uit op maat van elke bewoner.
 • Voor het personeel wordt een interne heroriëntering voorzien. Voor elke medewerker blijft plaats in het lokaal bestuur.
 • Betrokkenen worden persoonlijk ingelicht en begeleid.
 • De dienstverlening van het Lokaal Dienstencentrum of ldc Zilverpand blijft bestaan maar verhuist in de toekomst naar een nieuwe, nog te bepalen, locatie, in het centrum van Dendermonde.
 • De huidige dienstverlening van GAW Klein Kwartier blijft momenteel behouden

Stad Dendermonde blijft inzetten op een geschikt aanbod van assistentiewoningen, al dan niet in samenwerking met externe partners. Op dit moment is er een sterk bestaand aanbod. Nieuwe initiatieven worden ondersteund.

In Baasrode zal Volkswelzijn nieuwe assistentiewoningen voorzien op de terreinen van wzc De Cocon. Het lokaal bestuur voorziet eveneens 8 nieuwe assistentiewoningen op de site van wzc De Cocon. In Oudegem en Mespelare, waar het aanbod beperkt is, onderzoeken we de mogelijkheden. In het centrum en de andere deelgemeenten is, op dit moment, het aanbod toereikend. De stad blijft ook aanwezig met een eigen aanbod, GAW Klein Kwartier, in het centrum.

De vergrijzing van onze bevolking is een maatschappelijke uitdaging en daar willen we samen werk van maken. Als stad willen we een goed aanbod garanderen, aanvullend bij het aanbod dat vanuit het sterke zorg- en welzijnslandschap in Dendermonde is gegroeid in de voorbije jaren.

Contact

Assistentiewoningen Zilverpand

 • A_Zilverpand