naar top
Gemeente Dendermonde

Subsidies Noord-Zuidproblematiek – activiteiten in Dendermonde

Elke organisatie, vereniging, school, instelling, dienst of feitelijke vereniging uit Dendermonde kan een subsidie aanvragen voor de organisatie van activiteiten, waarbij het hoofdaccent ligt op educatie, sensibilisatie en/of informatie van de Dendermondse bevolking m.b.t. ontwikkelingssamenwerking en/of Noord-Zuidproblematiek.

Voorwaarden?

  • Louter animatie of fondsenwervende activiteiten komen niet in aanmerking.
  • Het initiatief moet openstaan voor een breed publiek.
  • De vereniging heeft zijn zetel, secretariaat of woonplaats op het grondgebied van Dendermonde.
  • Het initiatief moet plaatsvinden op het grondgebied van Dendermonde.
  • Het initiatief waarvoor een subsidie wordt gevraagd, mag nog niet hebben plaatsgevonden op het moment van de aanvraag m.a.w. men kan geen subsidies ontvangen voor initiatieven die reeds hebben plaatsgevonden vóór de datum van de aanvraag.
  • De organisatie moet een eigen financiële inbreng voorzien van minstens 40 % van de totale geraamde uitgaven (m.a.w. het initiatief mag niet uitsluitend bekostigd worden met de subsidies).
  • Het initiatief ontvangt geen andere subsidies van het lokaal bestuur.
  • Bij de promotie van de gesubsidieerde activiteit wordt steeds vermeld 'in samenwerking met het lokaal bestuur van Dendermonde'.

Hoe aanvragen?

1. Via mail
Download het aanvraagformulier (zie Downloads) en sla het op uw pc op. Mail het ingevulde formulier uiterlijk 31 oktober naar wereldraad@dendermonde.be

2. Kom langs 
Kom uiterlijk 31 oktober langs bij het secretariaat van de wereldraad, Franz Courtensstraat 11. Breng het ingevulde aanvraagformulier (zie Downloads).

Prijs?

Je kan een toelage krijgen voor 60 % van de effectieve kosten van de activiteit, met een maximum van 300 euro per activiteit. De wereldraad formuleert een gemotiveerd advies over het toegekende subsidiebedrag aan het college van burgemeester en schepenen. Het college neemt een beslissing en de indieners van de subsidieaanvraag worden zo vlug mogelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. Bij een positieve beslissing wordt een voorschot van 50 % van het toegekend bedrag gestort op het rekeningnummer van de aanvrager.

De organiserende vereniging bezorgt binnen de twee maanden na afloop van het initiatief een werkingsverslag van de activiteit met de nodige originele onkostennota’s en bewijsstukken aan het secretariaat van de wereldraad. Van alle uitgaven moet een bewijsstuk voorgelegd worden. De wereldraad formuleert op basis van deze stukken een advies aan het college van burgemeester en schepenen. Bij gunstig advies en mits akkoord van het college van burgemeester en schepenen wordt het resterend saldo van 50 % gestort op het rekeningnummer van de aanvrager.

Contact