naar top
Gemeente Dendermonde

Projectsubsidies voor verenigingen aangesloten bij de welzijnsraad

De subsidies van de welzijnsraad kaderen in het meerjarenplan project#9200, meer bepaald in het opzet om het verenigingsleven te versterken (werf 5) en participatie (werf 10).

Stad Dendermonde maakt werk van participatie en inclusie van alle burgers. In dat kader is de welzijnsraad een belangrijk adviesorgaan voor ouderen en mensen met een beperking.

Via subsidies ondersteunt de stad de projecten van lokale verenigingen ten gunste van beide doelgroepen.

Het betreft een maximumsubsidie van 1 500 euro per project. 

Voor wie?

Voor verenigingen en/of samenwerkingsverbanden tussen burgers, verenigingen en voorzieningen die een project ten gunste van de doelgroepen van de welzijnsraad realiseren. Een voorziening kan alleen een project indienen binnen een samenwerkingsverband met een vereniging of burger(s).

Voorwaarden?

 • Het project komt minstens ten goede aan de doelgroepen van de welzijnsraad (ouderen en mensen met een beperking).
 • Het project moet in een voorziene tijdsspanne in de toekomst gerealiseerd worden.
 • Het project duurt maximaal één jaar.
 • Goedgekeurde projecten dienen aan het einde van het project een eindverslag in, waar een financieel verslag deel van uitmaakt.

Hoe aanvragen?

1. Online

Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in, voeg de gevraagde documenten toe en verstuur. 

Vraag online een projectsubsidie aan voor verenigingen aangesloten bij de welzijnsraad

2. Via e-mail

Download het aanvraagformulier en sla het op jouw pc op (zie downloads). Mail het ingevulde formulier naar: welzijnsraad@dendermonde.be

3. Per post

Download het aanvraagformulier (zie downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten naar de secretaris van de welzijnsraad, An Van der Vreken, Nieuwburcht 10 , 9200 Dendermonde.

Afhandeling?

Aanvraag

 • De subsidie kan door de vereniging of het samenwerkingsverband van burgers en/of voorzieningen en/of verenigingen aangevraagd worden via het secretariaat van de welzijnsraad. Het secretariaat bezorgt het aanvraagformulier dan via mail of de post. Het aanvraagformulier moet via de post, het digitale formulier of via mail ingediend worden. 
 • Er zijn twee aanvraagdata per kalenderjaar:
  • Voorjaar: indienen tegen 30 april – beslissing tegen 31 mei.
  • Najaar: indienen tegen 30 september – beslissing tegen 31 oktober.
 • De aanvrager ontvangt een bevestiging van de subsidieaanvraag.
 • De aanvrager wordt van de beslissing in kennis gesteld door het secretariaat van de welzijnsraad.
 • De aanvraag bevat volgende gegevens:
  • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer van de penhouder en mede-indieners.
  • Rekeningnummer waarop de subsidie mag overgeschreven worden + de gegevens van de gevolmachtigde (naam en rijksregisternummer). Om redenen van interne controle moet een bewijs van de bank dat de rekening op naam van de vereniging staat, worden toegevoegd.
  • Omschrijving van de doelgroep, doelstellingen, motivatie, begroting en tijdspad van het project.
 • De projectsubsidieaanvraag wordt ondertekend door de voorzitter van de vereniging, samen met een hiertoe gemachtigd bestuurslid of door een vertegenwoordiger van elke vereniging en voorziening die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband of door de burger en diens partner uit de welzijnsraad die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband.

Beoordeling

 • De subsidiecommissie beoordeelt de aanvragen en beslist over het al dan niet toekennen van de subsidie.
 • De initiatiefnemer kan gevraagd worden zijn project mondeling voor te stellen.
 • Indien één van onderstaande zaken (niet-limitatief) voorkomt, kan dit leiden tot een advies tot afkeuring van de aanvraag:
  • De activiteiten van de aanvrager zijn niet gericht op het lokaal bestuur of komen niet aanwijsbaar ten goede aan de inwoners van het lokaal bestuur.
  • Er bestaan gegronde redenen om aan te nemen dat de gelden niet of onvoldoende zullen besteed worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar is.
  • Er is sprake van oversubsidiëring.
  • Er bestaan gegronde redenen om aan te nemen dat de aanvrager niet beschikt over voldoende kwaliteit of organisatiekracht om de subsidieaanvraag te realiseren.
 • Het advies van de subsidiecommissie wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring. De aanvrager kan bezwaar bij hen aantekenen, die na beraadslaging een beslissing nemen over het bezwaar.

Uitbetaling

 • Voorjaarsperiode: uitbetaling tegen 30 juni.
 • Najaarsperiode: uitbetaling tegen 30 november.

Contact