naar top
Gemeente Dendermonde

Subsidie voor infrastructuurwerken en aankoop groot sportmateriaal

Voorwaarden?

Algemene voorwaarden

 • Het investeringsproject situeert zich op het grondgebied van Dendermonde.
 • De aanvrager kan naast de goedgekeurde subsidie geen bijkomende subsidies voor hetzelfde investeringsproject bij het lokaal bestuur ontvangen.
 • De aanvrager verbindt zich ertoe om het Nederlands als voertaal te gebruiken.
 • De aanvrager aanvaardt dat de stad de activiteiten en de boekhouding kan controleren.
 • De sportvereniging is erkend, is geen handelsvennootschap en heeft geen handel- of winstoogmerk. 
 • De aanvrager is bouwheer/opdrachtgever/aankoper en heeft hiervoor zelf eigen middelen.
 • De aanvrager behoort niet tot een stedelijke dienst of partnerbestuur.
 • De sportvereniging moet op het moment van indiening ofwel eigenaar zijn van de sportinfrastructuur, ofwel voor ten minste 6 jaar een ander zakelijk recht hebben, of wel nog voor tenminste 6 jaar huren (geldt niet voor aankoop groot sportmateriaal).
 • De sportinfrastructuur moet hoofdzakelijk gebruikt worden voor het doel van de vereniging. De sportinfrastructuur mag niet structureel verhuurd worden aan derden.

Voorwaarden voor het investeringsproject

 • De infrastructuurwerken mogen niet gestart zijn en/of de aankoop mag nog niet gedaan zijn op het moment van de aanvraag.
 • Enige uitzondering hierop is een noodgeval. Een noodgeval is een zeer dringende en niet te voorzien situatie of een uitzonderlijke situatie waarbij telkens snel gehandeld moet worden ifv veiligheid of de continuïteit van de (sport)activiteiten van de vereniging.
  • De nood en oorzaak moeten duidelijk beschreven en gemotiveerd worden. De subsidiecommissie beslist hier verder over.
 • Indien vereist dient een omgevingsvergunning beschikbaar te zijn.
 • De werken of aankoop zijn noodzakelijk voor de continuïteit en/of de globale sportwerking van de sportclub hebben betrekking op veiligheid, hygiëne, integrale toegankelijkheid, energiebesparende maatregelen of efficiënter gebruik van de sportinfrastructuur. Lees in het reglement (zie Downloads) welke investeringen in aanmerking komen. 

Subsidiebedrag

 • De minimale investeringskost bedraagt 1 000 euro.
 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totaal aanvaarde investeringskost.
 • Het maximaal toe te kennen investeringsbedrag per vereniging per jaar is 30 000 euro.

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet ingevuld worden via het digitaal platform.
Ik vraag een subsidie aan voor infrastructuurwerken of aankoop groot sportmateriaal

 • Aan de aanvraag moeten de gevraagde bewijsstukken toegevoegd worden.
 • De aanvraag wordt correct ingevuld en vermeldt duidelijk een gedetailleerde raming van de investering.
 • De aanvraag wordt beschouwd als een verklaring op eer. Iedere kwaadwillige fout kan leiden tot de sancties bepaald in artikel 8.
 • Per jaar zijn er 2 indienmomenten: 1 maart en 1 september. 
 • Elk afzonderlijk investeringsproject wordt ingediend als een afzonderlijke aanvraag. Indien een investeringsproject bestaat uit meerdere onderdelen moet dit worden ingediend als telkens een afzonderlijke aanvraag.

Afhandeling?

 • De administratie kijkt alle aanvragen na op volledigheid en vraagt indien nodig aanvullingen om het dossier te vervolledigen.
 • De subsidiecommissie en vervolgens het college van burgemeester en schepenen beslissen over de aanvragen (zie art. 6.2. voor procedure).
 • De sportvereniging wordt op de hoogte gebracht van de beslissing.
 • De subsidie wordt uitbetaald na het opleveren van het project, op basis van aangetoonde facturen en betaalbewijzen. Deze dienen ten laatste voor 30 juni (voor het indienmoment van maart (juni in 2023)) of 31 december (voor het indienmoment van september) van het jaar volgende op de goedkeuring van de aanvraag aan de administratie te worden bezorgd.
 • Na controle door de administratie wordt het dossier ter nazicht en uitbetaling voorgelegd aan de financiële dienst.
 • In uitzonderlijke gevallen kan de uiterste datum van indiening van facturen verlengd worden met 1 jaar. Deze verlenging kan enkel worden toegekend door het college, op advies van de subsidiecommissie.

Contact

Sportdienst

Adres
Van Langenhovestraat 203 a9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 21 06 12
E-mail
Vandaag open van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Morgen open van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

Vrijdagnamiddag na afspraak.

 • Geld