naar top
Gemeente Dendermonde

Belasting bij weigering aanleg/heraanleg gescheiden rioleringsstelsel

Omwille van de Europese kaderrichtlijn water en het decreet integraal waterbeleid investeert stad Dendermonde sterk in de aanleg van volledig gescheiden of semi-gescheiden rioleringssystemen op haar grondgebied. Hiermee willen we de ecologische toestand van de waterlopen zo snel mogelijk optimaliseren. Bij een gescheiden rioleringsstelsel wordt het hemelwater apart van het afvalwater afgevoerd. Dit wordt ook wel optimale afkoppeling genoemd.

Als voor deze optimale afkoppeling werken moeten worden uitgevoerd op het particulier domein, zal de stad tussenkomen in de kosten. Afhankelijk van het werk is deze tussenkomst echter beperkt tot een zeker bedrag per vierkante meter.

Deze belasting geldt voor de eigenaars die aanleg of heraanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op hun eigendom weigeren. Ze wordt enkel gevorderd bij rioleringswerken op het grondgebied van de stad waarbij een gescheiden riolering of een individuele behandelingsinstallatie (iba) voor afvalwater wordt aangelegd.

Tarieven?

2 500 EUR per jaar per gebouw als geen optimale afkoppeling kan gerealiseerd worden.

Hoe?

Ingevorderd bij wijze van kohier: het college van burgemeester en schepenen keurt de lijst van de belastingschuldigen goed met de eraan verbonden belastingaanslag.

Contact

Dienst financiën - gemeentebelastingen

Adres
Kerkstraat 1159200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 10 60
E-mail

Enkel open na telefonische afspraak.
Opgelet! Post versturen naar Administratief Centrum, dienst financiën, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

  • Geld