naar top
Gemeente Dendermonde

Werkingssubsidies voor verenigingen aangesloten bij de welzijnsraad

De subsidies van de welzijnsraad kaderen in het meerjarenplan project#9200, meer bepaald in het opzet om het verenigingsleven te versterken (werf 5) en participatie (werf 10).

Stad Dendermonde maakt werk van participatie en inclusie van alle burgers. In dat kader is de welzijnsraad een belangrijk adviesorgaan voor ouderen en mensen met een beperking.

Via subsidies ondersteunt de stad de werking van lokale verenigingen ten gunste van beide doelgroepen.

Het betreft een forfaitair bedrag van 150 euro/vereniging.

Voor wie?

Voor verenigingen van/voor ouderen en/of mensen met een beperking die een volledig kalenderjaar lid zijn van de welzijnsraad.

Voorwaarden?

De vereniging ontplooit een lokale werking voor ouderen of mensen met een beperking en ontvangt hiervoor geen andere structurele subsidies van stad Dendermonde. Dit wordt aangetoond door het voorleggen van een ledenaantal, bestuursvergaderingen en de organisatie van activiteiten.

Hoe aanvragen?

1. Online

Klik op onderstaande knop, vul de gegevens in, voeg de gevraagde documenten toe en verstuur. 

Vraag online een werkingssubsidie aan voor verenigingen aangesloten bij de welzijnsraad

2. Via e-mail

Download het aanvraagformulier en sla het op jouw pc op (zie downloads). Mail het ingevulde formulier naar: welzijnsraad@dendermonde.be

3. Per post

Download het aanvraagformulier (zie downloads). Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde documenten naar de secretaris van de welzijnsraad, An Van der Vreken, Nieuwburcht 10 , 9200 Dendermonde.

Afhandeling?

Aanvraag

 • De subsidie wordt toegekend op basis van het voorbije volledige kalenderjaar.
 • De subsidie kan aangevraagd worden van 1 januari tot en met 28 februari van het kalenderjaar, volgend op het referentiejaar.
 • De aanvraag bevat minimaal:
  • Identificatiegegevens van de aanvrager:
   • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer van de penhouder.
  • Rekeningnummer waarop de subsidie mag overgeschreven worden + de gegevens van de gevolmachtigde (naam en rijksregisternummer).
  • Gegevens m.b.t. het aantal bestuursvergaderingen, activiteiten en leden voor het referentiejaar.
 • De subsidieaanvraag wordt ondertekend door de voorzitter van de vereniging, samen met een hiertoe gemachtigd bestuurslid.

Beoordeling

De subsidiecommissie beoordeelt de inhoudelijke en vormvereisten van de subsidieaanvraag en adviseert over de uitbetaling. Het advies wordt voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen ter goedkeuring. De aanvrager kan bezwaar bij hen aantekenen, die na beraadslaging een beslissing nemen over het bezwaar.

Uitbetaling

Het forfaitair subsidiebedrag wordt jaarlijks één keer uitbetaald – ten laatste op 30 juni van het jaar volgend op het referentiejaar. Eventuele resterende projectmiddelen zullen uitbetaald worden aan de verenigingen na 31 oktober van het lopende kalenderjaar.

Contact