naar top
Gemeente Dendermonde

Mespelare/Oudegem: wegen- en rioleringswerken

In het kort

In Mespelare wordt het huishoudelijk afvalwater nog geloosd in beken en grachten. Aquafin kreeg van de Vlaamse overheid de opdracht om deze vervuiling te verhelpen door een collector aan te leggen. Deze grote verzamelbuis voor afvalwater zal aansluiten op de bestaande collector aan de Oudegemse baan in Oudegem. Op deze manier stroomt er alleen nog proper water in de beken en grachten van Mespelare en een deel van Oudegem. 

Werken in Oudegem

 • De nieuwe collector wordt via Hof ten Bos, Varenbergstraat, Oude baan en Dr. Frans De Hovrestraat aangesloten op de bestaande collector in de Oudegemse baan. 
 • Naast de collector leggen we telkens een regenwaterleiding aan om het regenwater gescheiden af te voeren. Door een volledig gescheiden stelsel wordt in de Oude baan het terugkerende overstromingsgevaar bij hevige en langdurige regen opgelost.
 • Langs het collectortraject en de Oude baan verfraaien we het openbaar domein door de heraanleg van de rijwegen en de aanleg van nieuwe voetpaden en zijbermen.
 • Het eenrichtingsverkeer in de Oude baan blijft behouden. In de volledige straat wordt het woonerfstatuut ingevoerd met bijhorende inrichting. De Oude baan wordt een aangename woonstraat waar personenwagens traag rijden met veel aandacht voor de zwakke weggebruiker. 
 • Ook in Hof ten Bos voeren we het woonerfstatuut in en trekken we het voetpad door buiten de bebouwde kom zoals gevraagd door de inwoners. Door deze aanpassingen is het mogelijk om het aantal parkeerplaatsen in beide straten sterk te verhogen ten opzichte van het oorspronkelijke plan. 

Werken in Mespelare 

 • Op het kruispunt Benedenstraat - Singelweg wordt een pompstation opgericht.
 • In de Mespelarestraat, de Benedenstraat en een deel van de Scheutlagestraat wordt een collector aangelegd die eerst al het afvalwater in Mespelare verzamelt en het dan afvoert naar dit pompstation, waar het via een persleiding in de richting van Oudegem wordt gepompt om daar aan te sluiten op de bestaande collector in de Oudegemse baan. 
 • Naast de collector leggen we telkens een regenwaterleiding aan om het regenwater gescheiden af te voeren naar de Grote Beek.
 • In de Singelweg en een deel van de Kapelweg komt er een gescheiden rioleringsstelsel. 
 • Na de aanleg van de rioleringsbuizen wordt de rijweg vernieuwd. 
 • Ook het dorpsplein wordt grondig aangepakt. De plannen om het dorpsplein parkeervrij te houden blijven bestaan. (zie verder)
 • De oude rooilijnplannen worden aangepast aan de ontwerpplannen, zodat er in de toekomst aanzienlijk minder woningen bezwaard worden door de rooilijn. Voorlopig blijft het aantal parkeerplaatsen voor de nieuwe parking aan de Mespel ongewijzigd. 

Hoever staan we?

 • Voor de meeste woningen (halfopen en open bebouwing) langs het project werden intussen afkoppelingsplannen opgemaakt voor het afkoppelen en scheiden van het afval- en hemelwater. Daarvoor werd door de Aquafin nv en de stad een afkoppelingsdeskundige aangesteld die ter plaatse komt en de situatie onderzoekt.
 • Een onderhandelaar is bezig met een aantal grondverwervingen die gerealiseerd moeten zijn vooraleer de werken kunnen starten. Deze verwervingen zijn goed gevorderd in Oudegem, in Mespelare zijn de voorbereidingen bezig. 
 • Een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend in 2023, na controle door de bevoegde diensten werd de aanvraag ingetrokken en moet een aanvullend dossier opgesteld worden. Dit dossier zal klaar zijn voor indiening in het najaar 2024.
 • Van zodra alle grondverwervingen zijn gerealiseerd, de nodige vergunning(en) word(en) bekomen en de afkoppelingstudies zijn afgerond, wordt een aanbestedingsdossier opgemaakt om een aannemer aan te stellen voor uitvoering van de werken.  Aquafin nv is bouwheer van dit project, dat wil zeggen dat de timing voor de uitvoering ook afhankelijk is van hun planning en beschikbare budgetten. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in het najaar 2025.
 • Vooraleer de effectieve riolerings- en wegenwerken starten, zullen de nutsmaatschappijen hun leidingen vernieuwen. Waar deze momenteel bovengronds zijn, worden deze ondergronds gebracht. De openbare verlichting wordt vervangen door LED-verlichting. 

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 00
Fax
052 25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

 • verkeersbord wegenwerken