naar top
Gemeente Dendermonde

Mespelare/Oudegem: wegen- en rioleringswerken

In het kort

In Mespelare wordt het huishoudelijk afvalwater nog geloosd in beken en grachten. Aquafin kreeg van de Vlaamse overheid de opdracht om deze vervuiling te verhelpen door een collector aan te leggen. Deze grote verzamelbuis voor afvalwater zal aansluiten op de bestaande collector aan de Oudegemse baan in Oudegem. Op deze manier stroomt er proper water in de beken en grachten van Mespelare en een deel van Oudegem. 

De stad heeft ervoor gekozen om tegelijkertijd langs het collectortraject in Mespelare en Oudegem herinrichtingswerken uit te voeren om een meerwaarde te realiseren voor de omgeving.

Werken in Oudegem

 • De nieuwe collector wordt via Hof ten Bos, Varenbergstraat, Oude baan en Dr. Frans De Hovrestraat aangesloten op de bestaande collector in de Oudegemse baan. 
 • Naast de collector leggen we telkens een regenwaterleiding aan om het regenwater gescheiden af te voeren. Door een volledig gescheiden stelsel wordt in de Oude baan het terugkerende overstromingsgevaar bij hevige en langdurige regen opgelost.
 • Langs het collectortraject en de Oude baan verfraaien we het openbaar domein door de heraanleg van de rijwegen en de aanleg van nieuwe voetpaden en zijbermen.
 • Het eenrichtingsverkeer in de Oude baan blijft behouden. In de volledige straat wordt het woonerfstatuut ingevoerd met bijhorende inrichting. De Oude baan wordt een aangename woonstraat waar personenwagens traag rijden met veel aandacht voor de zwakke weggebruiker. 
 • Ook in Hof ten Bos voeren we het woonerfstatuut in en trekken we het voetpad door buiten de bebouwde kom zoals gevraagd door de inwoners. Door deze aanpassingen is het mogelijk om het aantal parkeerplaatsen in beide straten sterk te verhogen ten opzichte van het oorspronkelijke plan. 
 • Bij de bijlagen vind je per straat de ontwerpplannen van het project. 

Werken in Mespelare 

 • Op het kruispunt Benedenstraat - Singelweg wordt een pompstation opgericht.
 • In de Mespelarestraat, de Benedenstraat en een deel van de Scheutlagestraat wordt een collector aangelegd die eerst al het afvalwater in Mespelare verzamelt en het dan afvoert naar dit pompstation, waar het via een persleiding in de richting van Oudegem wordt gepompt om daar aan te sluiten op de bestaande collector in de Oudegemse baan. 
 • Naast de collector leggen we telkens een regenwaterleiding aan om het regenwater gescheiden af te voeren naar de Grote Beek.
 • In de Singelweg en een deel van de Kapelweg komt er een gescheiden rioleringsstelsel. 
 • Na de aanleg van de rioleringsbuizen wordt de rijweg vernieuwd. 
 • Ook het dorpsplein wordt grondig aangepakt. De plannen om het dorpsplein parkeervrij te houden blijven bestaan. (zie verder)
 • De oude rooilijnplannen worden aangepast aan de ontwerpplannen, zodat er in de toekomst aanzienlijk minder woningen bezwaard worden door de rooilijn. Voorlopig blijft het aantal parkeerplaatsen voor de nieuwe parking aan de Mespel ongewijzigd. 
 • Bij de bijlagen vind je per straat de ontwerpplannen van het project. 

Hoever staan we?

 • Na een eerste infomarkt in 2017 werd op 18 oktober 2021 een volgende infomarkt georganiseerd. Momenteel worden de verzamelde opmerkingen van de bewoners verwerkt en ondergaan de plannen nog een aantal beperkte aanpassingen.  
 • Voor de meeste woningen (halfopen en open bebouwing) langs het project werden intussen afkoppelingsplannen opgemaakt voor het afkoppelen en scheiden van het afval- en hemelwater. Daarvoor werd door de Aquafin nv en de stad een afkoppelingsdeskundige aangesteld die ter plaatse komt en de situatie onderzoekt.
 • Een onderhandelaar is bezig met een aantal grondverwervingen die gerealiseerd moeten zijn vooraleer de werken kunnen starten. Begin oktober 2022 zijn deze verwervingen goed gevorderd in Oudegem, in Mespelare zijn de voorbereidingen bezig. 
 • De aanvraag van de omgevingsvergunning is gepland in 2023. Van zodra alle grondverwervingen zijn gerealiseerd, de nodige vergunning(en) word(en) bekomen en de afkoppelingstudies zijn afgerond, wordt een aanbestedingsdossier opgemaakt om een aannemer aan te stellen voor uitvoering van de werken.  Aquafin nv is bouwheer van dit project, dat wil zeggen dat de timing voor de uitvoering ook afhankelijk is van hun planning en beschikbare budgetten. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in het najaar 2024/voorjaar 2025.
 • In het voorjaar van 2023 werden er in het kader van archeologisch onderzoek proefputten gegraven in Mespelare. Tijdens dit onderzoek werden er twee skeletten onder de huidige kerkhofmuur aangetroffen evenals een ouder wegdek naast een bestaande gas- en waterleiding.
  In de zomer van 2023 worden er nog een aantal archeologische boringen uitgevoerd en in het najaar een aantal sleuven. Deze onderzoeksverrichtingen gaan allemaal plaatsvinden op privépercelen. Hiervoor zal Aquafin nv tijdig contact opnemen met de eigenaars.

Twee scenario's voor het dorpsplein in Mespelare

Tijdens de infomarkt op maandag 18 oktober 2021 werden twee scenario's voor het dorpsplein voorgesteld aan de inwoners, waarna ze feedback konden geven. Bij de bijlagen vind je de twee scenario's terug. Deze opmerkingen worden verzameld en besproken met Aquafin, het studiebureau Jouret. Daarna worden de aangepaste plannen ter goedkeuring voorgelegd aan het schepencollege. 

In het eerste scenario kiezen we ervoor om extra terrasruimte en groen aan te brengen. De lindeboom krijgt een prominentere plaats op het plein door er een groen plantsoen rond aan te leggen. Ook het monument wordt verfraaid door watervlakken met fonteintjes toe te voegen. Daarnaast voorzien we extra zitgelegenheden zoals bankjes en poefs.

In het tweede scenario komt er een multifunctioneel plein met bomen. Daarbij focussen we nog meer op de vergroening van het plein met verschillende plant- en grasvlakken. Die zullen overgaan in verharde stukken met open voegen waar bloemen zoals madeliefjes tussen gezaaid worden. We voorzien ook extra bomen en kleine grondfonteintjes rond het monument. Verder laten we de mogelijkheid om een dorpsmarktje te organiseren en zorgen we voor de nodige terrasruimte en zitmogelijkheden.

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 00
Fax
052 25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

 • Scenario 1 dorpsplein Mespelare
 • Scenario 2 dorpsplein Mespelare