naar top
Gemeente Dendermonde

Mespelare/Oudegem: wegen- en rioleringswerken

Algemene info

In Mespelare wordt het huishoudelijk afvalwater nog geloosd in beken en grachten. Aquafin kreeg van de Vlaamse overheid de opdracht om deze vervuiling te saneren door de aanleg van een collector. Deze grote verzamelbuis van de riolering zal aansluiten op de bestaande collector aan de Oudegemse baan in Oudegem. Het lokaal bestuur zal deze riolering aanleggen zodat er weer proper water in de beken en grachten van Mespelare en een deel van Oudegem stroomt. Hiervoor kan een maximale toelage van de Vlaamse overheid bekomen worden.

Werken in Oudegem

De nieuwe collector zal via Hof ten Bos, Varenbergstraat, Oude baan en Dr. Frans De Hovrestraat aangesloten worden op de bestaande collector in de Oudegemse baan.

Naast de collector wordt telkens een regenwaterleiding aangelegd om het regenwater gescheiden af te voeren. Door de aanleg van een volledig gescheiden stelsel in de straat zal in de Oude baan een oplossing geboden worden aan het terugkerende overstromingsgevaar bij hevige en langdurige regenval.

Langs het collectortraject en de Oude baan wordt het openbaar domein verfraaid door de heraanleg van de rijwegen en de aanleg van nieuwe voetpaden en zijbermen.

Het eenrichtingsverkeer in de Oude baan blijft behouden. In de volledige straat zal het woonerfstatuut ingevoerd worden met bijhorende inrichting. De Oude baan wordt een aangename woonstraat waar personenwagens traag rijden en met veel aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Ook in Hof ten Bos zal het woonerfstatuut ingevoerd worden en zal het voetpad doorgetrokken worden buiten de bebouwde kom zoals gevraagd door de inwoners.

Door deze aanpassingen is het mogelijk om het aantal parkeerplaatsen in beide straten sterk te verhogen ten opzicht van het oorspronkelijke plan.

Werken in Mespelare

In Mespelare wordt een pompstation opgericht op het kruispunt Benedenstraat - Singelweg. In de Mespelarestraat, de Benedenstraat en een deel van de Scheutlagestraat wordt een collector aangelegd die eerst al het afvalwater in Mespelare verzamelt en het dan afvoert naar dit pompstation, waar het via een persleiding in de richting van Oudegem wordt gepompt om er aan te sluiten op de bestaande collector in de Oudegemse baan.

Naast de collector wordt telkens een regenwaterleiding aangelegd om het regenwater gescheiden af te voeren naar de Grote Beek. Een gescheiden rioleringsstelsel zal aangelegd worden in de Singelweg en een deel van de Kapelweg. Na de aanleg van de rioleringsbuizen wordt de vernieuwing van de rijweg gerealiseerd.

Het lokaal bestuur heeft ervoor gekozen om ook de heraanleg van het dorpsplein uit te voeren. Het zal grondig aangepakt worden en zo een meerwaarde betekenen voor de omgeving.

De oude rooilijnplannen zullen aangepast worden aan de ontwerpplannen, zodat er in de toekomst aanzienlijk minder woningen bezwaard worden door de rooilijn. Voorlopig blijft het aantal parkeerplaatsen voor de nieuwe parking aan de Mespel ongewijzigd.

De plannen om het kerkplein parkeervrij te houden blijven bestaan. Er worden nog verschillende pistes onderzocht om bijkomende parkeerplaatsen in de dichte omgeving van de kerk te realiseren.

Afkoppelingsdeskundige

In het kader van deze collectorwerken moeten bewoners het regenwater op hun eigendom optimaal afkoppelen. Een aangestelde afkoppelingsdeskundige maakt afkoppelingsstudies op per woning en zal advies verlenen tijdens de uitvoering van de werken. 

Timing

 • Het voorontwerp is afgerond en voor goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse overheid.
 • Op dinsdag 24 oktober 2017 werd een een infomarkt georganiseerd, doorlopend van 17 tot 21 u. in zaal De Mespel, Mespelarestraat 68 a. De afgevaardigden van de nv Aquafin, het studiebureau Jouret en deskundigen van het lokaal bestuur waren aanwezig om de werken toe te lichten en vragen te beantwoorden. Om 19 u. is een algemene uitleg gegeven door een deskundig panel waaronder Leen Dierick, schepen van openbare werken.
 • Najaar 2017: aan de bewoners wordt de gelegenheid gegeven om nog bijkomende opmerkingen te formuleren.
 • Eind 2017 heeft het lokaal bestuur een infomarkt georganiseerd over de geplande werken in Mespelare en Oudegem. Hierbij hebben ons vele opmerkingen en suggesties bereikt, die we doorgaven aan onze ontwerper.
 • Voorjaar 2018: weerhouden opmerkingen worden weerhouden en doorgegeven aan de ontwerper voor aanpassing van de wegenplannen. 
 • Midden 2018: wegenplannen worden goedgekeurd en gemeenteraad neemt voorlopig onteigeningsbesluit, gevolgd door openbaar onderzoek.
 • Augustus 2018: afkoppelingsdeskundige neemt contact op met bewoners van Mespelare.
 • December 2018: Ondertussen zijn bijna alle huizen in Mespelare, die langs het tracé van de wegen- en rioleringswerken zijn gelegen, bezocht door de afkoppelingsdeskundige om de bewoners bij te staan en de plannen op te maken voor de afkoppeling van het regenwater van het afvalwater op het privaat domein. Eind 2018 zullen 150 gezinnen bezocht zijn.
 • Voorjaar 2019: 50 resterende woningen in Mespelare worden bezocht door de afkoppelingsdeskundige waarna alle afkoppelingsstudies voor Mespelare kunnen worden afgewerkt.
 • Midden 2019: afkoppelingsdeskundige maakt de nodige afspraken met de bewoners in Oudegem.
 • September 2019 aangepaste rioleringsplannen worden doorgestuurd naar de VMM.
 • Oktober 2019: Afkoppelingsdeskundige begint met bezoeken van de woningen in Oudegem.
 • Najaar 2019: Dienst Vasgoedtransactie onderhandelt over de te verwerven gronden met de bewoners in Oudegem.
 • Begin 2020 tot midden 2020: alle gronden zijn verworven. 
 • Midden 2020: omgevingsvergunning wordt aangevraagd.
 • Najaar 2020: omgevingsvergunning wordt verkregen en procedure tot aanstellen aannemer kan opgestart worden.
 • Najaar 2020: Nutsmaatschappijen voeren de nodige kabelwerken uit.
 • Voorjaar 2021: aanvang van de werken.
 • Alles onder voorbehoud van procedureverloop en vlotte grondverwerving.

Raming

Het stadsaandeel van het project wordt geraamd op:

 • Werken en erelonen: 3.700.000 EUR
 • Grondverwerving: 330.000 EUR
 • Afkoppelingspremies: 690.000 EUR
 • Totaal: 4.720.000 EUR

Plannen ter inzage

Hieronder bij Downloads vind je per straat de ontwerpplannen van het project.

Toelichting op afspraak

Verneem je graag meer info over dit onderwerp, kom naar de dienst wegen en waterlopen.

Vanaf januari 2019 enkel na afspraak. Je kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.