naar top
Gemeente Dendermonde

Mespelare/Oudegem: wegen- en rioleringswerken

Update werken Mespelare 2021

De budgetten voor de uitvoering van het project ‘collector Mespelare’ zijn voorzien in de meerjarenplanning. Concreet betekent dit dat het lokaal bestuur de werken binnen de huidige legislatuur, vóór 2025 wil realiseren.

Wat is al gebeurd?

Na de informatieavond werden de opmerkingen van de aanwezigen verzameld en werden de plannen waar mogelijk aangepast. Momenteel wordt nog verder gewerkt aan het verder detailleren van het ontwerp, plannen zijn nog niet definitief.

Intussen werd ook gestart met de opmaak van afkoppelingsplannen voor het afkoppelen, scheiden van het afval- en hemelwater van elke halfopen en open bebouwing op privaat domein. Hiervoor werd door de Aquafin NV en de stad een afkoppelingsdeskundige aangesteld die ter plaatse komt en de situatie onderzoekt. De meeste woningen werden intussen bezocht en de plannen zijn voor een groot gedeelte opgemaakt. Ca een 100-tal studies werden intussen ook voor akkoord ondertekend door de eigenaars.

Daarnaast is ook een onderhandelaar actief bezig met de nodige grondverwervingen die gerealiseerd dienen te zijn vooraleer de werken van start kunnen gaan. De timing van het project is sterk afhankelijk van het vlotte verloop van deze onderhandelingen.

Intussen worden ook technische proeven op terrein uitgevoerd zoals grondonderzoek, onderzoek naar waterstand om de plannen verder te kunnen concretiseren om in een volgende fase de omgevingsvergunning voor het project te kunnen aanvragen.

Wat moet er nog gebeuren?

Nadat plannen verder zijn afgewerkt zal een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Dit vergt een bepaalde doorlooptijd en aangezien het om een omvangrijk project gaat, gelegen in een omgeving die zowel waardevol is voor de natuur als voor erfgoed, is het verkrijgen van een vergunning afhankelijk van de adviezen van verschillende instanties.

Nadat alle grondverwervingen zijn gerealiseerd, nodige vergunning(en) werd bekomen, afkoppelingstudies zijn afgerond, zal een aanbestedingsdossier worden opgemaakt om een aannemer aan te stellen voor uitvoering van de werken. Als innames en afkoppelingsstudies zo vlot blijven lopen, hopen we in loop van 2021 de omgevingsvergunning te kunnen aanvragen.

De Aquafin NV is bouwheer van dit project, dit wil zeggen dat de timing voor de uitvoering van het project ook afhankelijk is van hun planning en beschikbare budgetten. De realisatieperiode van het project is dus afhankelijk van heel wat factoren, vanuit het lokaal bestuur wordt alvast waar mogelijk aan het project verder gewerkt om de uitvoering ervan binnen deze legislatuur te realiseren.

Algemene info

In Mespelare wordt het huishoudelijk afvalwater nog geloosd in beken en grachten. Aquafin kreeg van de Vlaamse overheid de opdracht om deze vervuiling te saneren door de aanleg van een collector. Deze grote verzamelbuis van de riolering zal aansluiten op de bestaande collector aan de Oudegemse baan in Oudegem. Het lokaal bestuur zal deze riolering aanleggen zodat er weer proper water in de beken en grachten van Mespelare en een deel van Oudegem stroomt. Hiervoor kan een maximale toelage van de Vlaamse overheid bekomen worden.

Werken in Oudegem

De nieuwe collector zal via Hof ten Bos, Varenbergstraat, Oude baan en Dr. Frans De Hovrestraat aangesloten worden op de bestaande collector in de Oudegemse baan.

Naast de collector wordt telkens een regenwaterleiding aangelegd om het regenwater gescheiden af te voeren. Door de aanleg van een volledig gescheiden stelsel in de straat zal in de Oude baan een oplossing geboden worden aan het terugkerende overstromingsgevaar bij hevige en langdurige regenval.

Langs het collectortraject en de Oude baan wordt het openbaar domein verfraaid door de heraanleg van de rijwegen en de aanleg van nieuwe voetpaden en zijbermen.

Het eenrichtingsverkeer in de Oude baan blijft behouden. In de volledige straat zal het woonerfstatuut ingevoerd worden met bijhorende inrichting. De Oude baan wordt een aangename woonstraat waar personenwagens traag rijden en met veel aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Ook in Hof ten Bos zal het woonerfstatuut ingevoerd worden en zal het voetpad doorgetrokken worden buiten de bebouwde kom zoals gevraagd door de inwoners.

Door deze aanpassingen is het mogelijk om het aantal parkeerplaatsen in beide straten sterk te verhogen ten opzicht van het oorspronkelijke plan.

Werken in Mespelare

In Mespelare wordt een pompstation opgericht op het kruispunt Benedenstraat - Singelweg. In de Mespelarestraat, de Benedenstraat en een deel van de Scheutlagestraat wordt een collector aangelegd die eerst al het afvalwater in Mespelare verzamelt en het dan afvoert naar dit pompstation, waar het via een persleiding in de richting van Oudegem wordt gepompt om er aan te sluiten op de bestaande collector in de Oudegemse baan.

Naast de collector wordt telkens een regenwaterleiding aangelegd om het regenwater gescheiden af te voeren naar de Grote Beek. Een gescheiden rioleringsstelsel zal aangelegd worden in de Singelweg en een deel van de Kapelweg. Na de aanleg van de rioleringsbuizen wordt de vernieuwing van de rijweg gerealiseerd.

Het lokaal bestuur heeft ervoor gekozen om ook de heraanleg van het dorpsplein uit te voeren. Het zal grondig aangepakt worden en zo een meerwaarde betekenen voor de omgeving.

De oude rooilijnplannen zullen aangepast worden aan de ontwerpplannen, zodat er in de toekomst aanzienlijk minder woningen bezwaard worden door de rooilijn. Voorlopig blijft het aantal parkeerplaatsen voor de nieuwe parking aan de Mespel ongewijzigd.

De plannen om het kerkplein parkeervrij te houden blijven bestaan. Er worden nog verschillende pistes onderzocht om bijkomende parkeerplaatsen in de dichte omgeving van de kerk te realiseren.

Afkoppelingsdeskundige

In het kader van deze collectorwerken moeten bewoners het regenwater op hun eigendom optimaal afkoppelen. Een aangestelde afkoppelingsdeskundige maakt afkoppelingsstudies op per woning en zal advies verlenen tijdens de uitvoering van de werken. 

Raming

Het stadsaandeel van het project wordt geraamd op:

  • Werken en erelonen: 3.700.000 EUR
  • Grondverwerving: 330.000 EUR
  • Afkoppelingspremies: 690.000 EUR
  • Totaal: 4.720.000 EUR

Plannen ter inzage

Hieronder bij Downloads vind je per straat de ontwerpplannen van het project. Dit zijn de plannen die op infomarkt werden getoond. Deze zijn niet helemaal up-to-date omdat na de adviezen en input van de inwoners nog enkele details werden aangepast. Die kunnen we je op vraag doorsturen en zullen bij een volgende infomarkt toegelicht worden.

Toelichting op afspraak

Verneem je graag meer info over dit onderwerp, kom naar de dienst wegen en waterlopen.

Vanaf januari 2019 enkel na afspraak. Je kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.