naar top
Gemeente Dendermonde

Volaardestraat-Torrestraat en omgeving: wegen- en rioleringswerken (in voorbereiding)

Collector- en wegenwerken

In opdracht van de Aquafin nv wordt de aanleg van een bovengemeentelijke riolering (collector) gepland in de Torrestraat en een deel van de Volaardestraat met als doel de lozingen in de Buisstraatbeek, de Haagstraatbeek en Volaardebeek te saneren.

Gecombineerd met deze ondergrondse werken, wil het lokaal bestuur de volledige wegeninfrastructuur aanpakken en herinrichten. Dit is een kost ten laste van het lokaal bestuur. 

Om de vuilvracht te verhogen, werd door VMM verzocht om ook een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in de omliggende straten: Buisstraat, Olieslagerstraat, Smisstraat, deel Vlietbergstraat, Serwouterstraat, deel Eksterstraat, Korte Haagstraat, Eilandstraat, Hondstraat, deel Spoorwegstraat, Winningstraat en het overige deel van de Volaardestraat.

Ook hier wenst stad Dendermonde de wegen te vernieuwen. Hiervoor zijn echter grondinnames nodig, dit vergt veel tijd en budget.

Uitvoering van de werken in fasen

Al deze werken in 1 keer uitvoeren is financieel niet haalbaar voor het lokaal bestuur.

Aangezien het een zeer omvangrijk project is, maar we toch graag aan de slag willen gaan werd door het schepencollege beslist om aan de Vlaamse Milieumaatschappij als subsidiërende instantie, een gefaseerde aanpak van het project voor te stellen.

Na intern onderzoek stelt het schepencollege volgende fasering van het project voor (zie ook overzichtskaart in Downloads):

  • Fase 1 (groen op kaart): Aanleg collector in Torrestraat en Volaardestraat (bordeaux kleur op overzichtskaart in opdracht van Aquafin) gecombineerd met de aanleg van de stedelijke riolering in Buisstraat, Volaardestraat tss N41 en Lebbeke, Spoorwegstraat tss Buisstraat en spoorweg
  • Fase 2 (paars): Smisstraat, Olieslagerstraat, Korte Haagstraat, Eksterstraat, aansluiting Hondstraat 37
  • Fase 3 (rood): Eilandstraat, Hondstraat, Vlietbergstraat, Winningstraat, Serwouterstraat, Spoorwegstraat tss spoorweg en Elsbosstraat, optimalisatiewerken aan de overstort in de Joseph Heirbautstraat.

Bij opmaak van de voorgestelde fasering werd met verschillende aspecten rekening gehouden, onder meer met de hydraulische en ecologische impact per fase, met de huidige toestand van de wegeninfrastructuur, met het aantal te verwerven gronden per fase en met het mobiliteitsaspect.

Lokaal bestuur heeft reeds budgetten voorzien

Deze fasering is reeds voorgesteld en besproken met VMM. Midden januari heeft de Ambtelijke Commissie zich akkoord verklaard met de gewijzigde fasering.

De nodige budgetten voor fase 1 werden voorzien in het aangepaste budget van de MJP 2021-2025. Een grove raming voor ontwerpkosten, onderzoeken, kosten voor de verplichte afkoppeling van de riolering en uitvoering van alle werken op openbaar domein ten laste van de stad Dendermonde in fase 1 bedraagt 5.500.000 EUR, waarvan een subsidie van 1.800.000 EUR kan verkregen worden. Het aandeel van Aquafin in fase 1 wordt geraamd op 2.056.088 EUR. 

Het project wordt door de Aquafin NV en stad Dendermonde in 2023 opnieuw opgestart. Het doel is om de plannen in het najaar van 2023 aan de bewoners voor te stellen. Begin 2025 kunnen de werken opstarten. Deze zullen anderhalf jaar in beslag nemen. 

Toelichting op afspraak

Maak een afspraak

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 00
Fax
052 25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.