naar top
Gemeente Dendermonde

Epicentrum

De omgeving ‘De Bruynkaai’ is grofweg een grote parking voor auto’s en vrachtwagens aan de Noordlaan naast de Schelde. In deze parkeerzone lag tot de jaren ’70 van vorige eeuw de samenvloeiing van de Oude Dender in de Schelde, waaraan de stad zijn naam ontleende. Na de aanleg van het Denderkanaal werd het water gedempt. Zo ontstond een grote parkeervlakte.

Ontwerpend vooronderzoek

Tussen 2014 en 2016 werkte de stad aan een ontwerpend onderzoek voor deze zone, die we voortaan ‘Epicentrum’ noemen. Dit resulteerde in een basisscenario waarin volgende zaken opvielen:

 • De Oude Dender doortrekken onder de Noordlaan.
 • De vestinggordel doortrekken over het kruispunt Mechelse Poort: via het doortrekken van een watervlak tot aan de ‘monnik met beer’ en via het doortrekken van de groenstructuur met de creatie van een park aan de vroegere riviermonding.
 • Een verkeersveilige heraanleg kruispunt Mechelse Poort met drie fietstunnels.

Gekoppeld aan dit basisscenario werden voor de resterende zone mogelijke ontwikkelingsscenario’s uitgewerkt.

Acties

Het was de uitdaging voor het lokaal bestuur om vanuit de resultaten van het ontwerpend onderzoek op zoek te gaan naar een duurzame, haalbare en realistische inrichting voor deze strategische stedelijke plek.
Verschillende partners gaan de volgende zeven acties de komende jaren realiseren:

 • Actie 1: Op de hoek van de De Bruynlaan met de Noordlaan realiseert een projectontwikkelaar een meergezinswoning (fase 1). Het college van burgemeester en schepenen heeft op 7 september 2020 voor de 2e fase van deze bebouwing een omgevingsvergunning verleend. 
 • Actie 2: De stad wil in 2021 de huidige De Bruynlaan verleggen naar de woningen met een nieuw kruispunt op de Noordlaan. Dit kruispunt laat enkel verkeer rechts-in, rechts-uit toe. Verkeer komende uit De Bruynlaan dat richting kruispunt Mechelse Poort wil rijden, zal moeten keren op de Noordlaan aan de afslag voor ‘Parking Kazerne’.
  De Bruynlaan wordt een straat met tweerichtingsverkeer, een parkeerstrook aan de zijde van de woningen, aan beide zijden voetpaden en een groenstrook aan de straatzijde van de nieuwe appartementen. Uit verkeerstellingen blijkt dat de verkeersintensiteiten laag tot zeer laag zijn op De Bruynlaan en zeker aanvaardbaar voor een ‘woonstraat’.
 • Actie 3: Door de huidige weg te verleggen komt er ruimte vrij voor de creatie van een flaneerzone met parkstrip aan de Scheldeboorden in 2022-2023. Via deze onthardingsoperatie ontstaat een groen-recreatieve ruimte met uitzicht op de Schelde.
 • Actie 4: Er zal tevens een attractieve verbinding voor fietsers en voetgangers gecreëerd worden vanaf de Scheldedijk naar het stadscentrum via de Veerstraat. Deze herinrichting wordt gekoppeld aan bijkomende verkeersveiligheidsmaatregelen op het kruispunt Veerstraat-Noordlaan. Hierbij zal de bestaande bushalte verlegd worden en een meer kwalitatieve inrichting krijgen met een verhoogd perron en schuilinfrastructuur.

 • Actie 5: Aan de andere zijde van De Bruynkaai heeft het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid (AWV) de plannen voor een grondige herinrichting van het kruispunt Mechelse Poort vastgelegd. Drie fiets- en voetgangerstunnels zullen de verkeersveiligheid verbeteren en een vlottere doorstroom voor alle soorten verkeer mogelijk maken. Realisatie te verwachten vanaf 2022, afhankelijk van het einde van de herinrichtingswerken aan de Zeelsebaan. U vindt hier meer info over het project van het Agentschap Wegen en Verkeer.

  Waar nu de vrachtenwagenparking ligt, komt een waterbuffer voor het nieuwe kruispunt. We richten de waterbuffer zo in dat deze de herinnering oproept aan de vroegere aanzet van de vestinggracht rondom de stad, richting het Amelinckx-gebouw. Het fietspad over deze waterbuffer zal via een brug lopen. Deze brug krijgt vorm met de bestaande brugconstructies aan de Brusselse en Mechelse Poort als inspiratie. Deze fietsbrug en de tunnel onder de Noordlaan zullen een nieuwe ‘poort’ vormen voor fietsers en voetgangers richting het centrum.

  We laten de waterbuffer aansluiten op de vroegere afsluitdam tussen de Dender en de vestinggracht: de ‘beer met monnik’. De beer was de naam van de dam. De monnik was een torentje dat vijandige legers verhinderde om via deze dam de stad binnen te vallen. De hele constructie zit nog steeds onder de grond. Het bovenste stuk van monnik steekt boven het maaiveld uit, te zien als een kleine piramide op de parking van de De Bruynkaai. Dankzij een goede samenwerking met AWV krijgen we zo de kans om dit stukje geschiedenis weer vrij te graven en te tonen als deel van onze vestingstad.

  Tijdens de werken aan het kruispunt zal de vrachtwagenparking niet beschikbaar zijn. De stad gaat in interactie met de Intercommunale DDS om een vrachtwagenparking te creëren nabij het bedrijventerrein Hoogveld (langsheen de N41). Daardoor moeten de parkerende vrachtwagens na de werken niet terugkeren. Dit biedt de kans om heel de zone een groene inrichting te geven om iedereen vanuit het Scheldelandschap een mooi welkom te geven en hen te verleiden om het historische stadscentrum met zijn vestinggordel te bezoeken.

  De stad engageert zich om samen met de woonwagenbewoners op zoek te gaan naar een nieuwe locatie waar ze permanent een standplaats kunnen krijgen.
 • Actie 6: De huidige autoparking tussen beide herinrichtingszones blijft deze legislatuur behouden als parkeerruimte. De stad wil hier wel het bestaande jaagpad op de Scheldedijk verbreden tot een aangename flaneerstrook voor fietsers en voetgangers langsheen de Schelde. Deze flaneerzone zal via groenbeplantingen afgeschermd worden van de autoparking.
 • Actie 7: Begin oktober startten de werken van de tijdelijke inrichting van een park ‘Groene Dender, de herinrichting van een deel van de parking van de vroegere Gedempte Dender.

Als we deze 7 acties samen bekijken, dan ontstaat er één grote  groen-recreatieve zone langsheen de Schelde. Dit wordt een nieuwe attractieve toeristische toegangspoort die fietsers en wandelaars zal verleiden om het historische stadscentrum te bezoeken en een aangenamere leefruimte voor omwonenden.  

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

 • Overzichtsbeeld ontwerp Epicentrum
 • Nieuw kruispunt met De Bruynlaan
 • Overzichtsbeeld Epicentrum, kant Noordlaan