naar top
Gemeente Dendermonde

Omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetatie

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Vandaar dat het in bepaalde gebieden verboden is om vegetaties of kleine landschapselementen te wijzigen of dat je hiervoor een natuurvergunning nodig hebt. 

Kleine landschapselementen zijn bv. houtkanten, struwelen, hagen, randbegroeiingen percelen, sloten, poelen, drinkputten voor vee, waterlopen, bronnen, bermen, holle wegen, grachten, dijken, bomen, hoogstamboomgaarden ...

Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties, graslanden, loofbossen, houtachtige beplantingen. 

Wanneer heb ik geen omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie nodig?

 • Is de activiteit (wijziging) die de natuur kan schaden verboden dan moet geen omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie worden aangevraagd voor de wijziging (de wijziging is immers verboden en mag niet plaatsvinden). De verboden te wijzigen natuur vind je op de pagina www.natuurenbos.be/natuurwijzigen/verboden.
 • Is de activiteit (wijziging) die de natuur kan schaden vrijgesteld van de vergunningsplicht dan moet geen omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie worden aangevraagd voor de wijziging. De vrijstellingen vind je op www.natuurenbos.be/natuurwijzigen/vrijstellingen.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie nodig?

Voor activiteiten (wijzigingen) aan natuur die niet verboden zijn en ook niet vrijgesteld zijn van de vergunningplicht heb je een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie nodig als:

 • de activiteit (wijziging) die de natuur kan schaden op zich vergunningsplichtig is én
 • de activiteit (wijziging) die de natuur kan schaden plaatsvindt in een zone waar de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie speelt.

Zones waar de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie speelt

De zones waar de vergunningsplicht geldt, zijn verschillend voor het wijzigen van vegetaties en voor het wijzigen van KLE's.

Voor de wijzigingen van vegetaties die vergunningsplichtig zijn, moet een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie worden aangevraagd  in de volgende zones:

 • de groengebieden, de parkgebieden, de buffergebieden, de bosgebieden, de natuurontwikkelingsgebieden, de valleigebieden, de brongebieden, de agrarische gebieden met ecologisch belang of waarde, de agrarische gebieden met bijzondere waarde en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening;
 • de beschermde duingebieden (aangeduid volgens het Duinendecreet);
 • In de speciale beschermingszones aangeduid in het kader van het Natura 2000 netwerk;
 • In Ramsar-gebieden

Voor de wijzigingen van kleine landschapselementen die vergunningsplichtig zijn, moet een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie worden aangevraagd in de volgende zones:

 • zelfde gebieden en zones als voor het wijzigen van vegetaties
 • agrarische gebieden en de landschappelijk waardevolle agrarische gebieden (en vergelijkbare bestemmingsgebieden volgens plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen)
 • het IVON

Binnen de hierboven vermelde zones speelt de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie. Of je een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie nodig hebt, hangt af van het type wijziging dat je wilt doorvoeren. De vergunningsplichtige handelingen (omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie) zijn verschillend bij vegetaties dan bij kleine landschapselementen.

Wijzigingen waarvoor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie moet aangevraagd worden

Volgende wijzigingen van vegetaties zijn vergunningsplichtig:

 • het afbranden van een vegetatie
 • het vernietigen, beschadigen of doen afsterven van vegetatie met mechanische of chemische middelen
 • het wijzigen van reliëf
 • de nivellering van micro-reliëf
 • het wijzigen van de waterhuishouding (rechtstreeks en onrechtstreeks!) door drainage, ontwatering, dichten
 • het wijzigen van het overstromingsregime van vegetatie
 • voor historisch permanente graslanden, met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen geldt een specifieke regeling. De wijzigingen zijn vergunningsplichtig:
 1. in valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of agrarische gebieden met bijzondere waarde op de bestemmingsplannen en de bestemmingsgebieden die vergelijkbaar zijn met die gebieden
 2. in SBZ IJzervallei (BE 250083)
 3. in SBZs in uitvoering van de Habitatrichtlijn, in zoverre het desbetreffende type historisch permanent grasland binnen deze perimeters als habitat is aangemeld
 4. op de kaart opgemaakt door de Vlaamse regering. De natuurvergunningsplicht geldt voor zover de HPG’s definitief zijn vastgesteld én gelegen zijn binnen een van de gebieden beschreven onder 1, 2 of 3.

Volgende wijzigingen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan zijn vergunningsplichtig:

 • het rooien of verwijderen en het beschadigen van: houtachtige beplantingen op bermen en taluds, houtachtige beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden
 • het afbranden en het vernietigen, beschadigen of doen afsterven met mechanische of chemische middelen van de vegetatie horende bij de kleine landschapselementen en van perceelsrandbegroeiingen en sloten
 • het uitgraven, verbreden, rechttrekken, dichten van stilstaande waters, poelen, waterlopen
 • het wijzigen van sloten, greppels, laantjes, poelen, uitgesproken microreliëf, bronnen, kwelzones en andere kleine landschapselementen in de historisch permanente graslanden

Hoe aanvragen?

1. Online

Online aanvraag

2. Via e-mail

3. Via post

 • Download het aanvraagformulier.
 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de post naar 'Lokaal bestuur Dendermonde, dienst groenbeleid en landbouw, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.

4. Via het loket (enkel op afspraak)

 • Download het aanvraagformulier.
 • Kom op afspraak langs bij de dienst groenbeleid en landbouw. Breng het ingevulde aanvraagformulier mee.

Maak een afspraak

Afhandeling?

Binnen 3 maand na ontvankelijk en volledig verklaring brengt het lokaal bestuur je schriftelijk op de hoogte van de beslissing. 

Contact

Dienst groenbeleid en landbouw

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 25
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

 • groene haag