naar top
Gemeente Dendermonde

Kappen of vellen van bomen

Als je bomen wilt kappen, moet je rekening houden met verschillende reglementeringen.

Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos

Om hoogstammige bomen te vellen, alleenstaand, in groeps- of in lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, moet je beschikken over een stedenbouwkundige vergunning.

Een hoogstammige boom is een boom die 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft.

Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig als de boom:

 • niet tot een bos behoort
 • in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied staat
 • niet in woonparkgebied staat
 • op maximaal 15 meter van de woning staat.

Al deze voorwaarden moeten samen vervuld zijn. 

Opgelet: deze vrijstelling van vergunningsplicht geldt alleen als ze niet strijdig is met andere voorschriften of voorwaarden van andere vergunningen.

Kappen in een bos

Als je in Vlaanderen bomen in een bos wilt kappen (zowel een openbaar bos als een privébos), heb je in de meeste gevallen een vergunning nodig.

 • Bij ontbossing worden er bomen gekapt en verandert de bestemming van de grond van bos naar niet-bos (bouwgrond, landbouwgrond …). Hiervoor heb je altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig. Bij ontbossing heb je ook altijd compensatieplicht: je moet een even groot of zelfs groter bos op een andere plek aanplanten. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bijdrage voor bosbehoud te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.
 • Bomen kappen in een bos waarbij de grond niet van bestemming verandert, mag zonder vergunning uitgevoerd worden als dit opgenomen is in een goedgekeurd bosbeheerplan. Als dat niet het geval is, moet je hiervoor een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

De regels voor het kappen van bomen in een bos staan in het Bosdecreet.

Kappen in agrarisch gebied of in natuurgebied

Je hebt een natuurvergunning nodig om kleine landschapselementen (zoals bomen) en vegetaties te wijzigen in:

 • groen-, park- en bosgebieden
 • beschermde duingebieden
 • vogel- en habitatrichtlijngebieden
 • agrarische gebieden met een ecologische waarde.

Opgelet: Deze natuurvergunning is vereist om kleine landschapselementen (zoals bomen) te wijzigen in alle agrarische gebieden, niet alleen in die met een ecologische waarde.

De regels voor het kappen van bomen in natuurgebied of agrarisch gebied staan in het Natuurdecreet.

Hoe aanvragen?

Voor het kappen van bomen kan je altijd vooraf advies vragen aan de dienst groenbeleid en landbouw over de procedure die je moet volgen.

Vragen worden best via mail (Groen.en.natuur@dendermonde.be) gesteld. 

Graag volgende informatie mee bezorgen:

- locatie van de boom of bomen (adres, perceel of kaartje)

- indien deze bij de woning of het bedrijfsgebouw staat dan ook de afstand (meer of minder dan 15m)

- stamomtrek op 1m hoogte (meer of minder; bij meerstammen de omtrekken samentellen)

- eventueel enkele foto's

Lukt het niet de vraag te mailen kan ze ook via telefoon (052/251125) gesteld worden of kan er een afspraak gemaakt worden. 

Maak een afspraak

Contact

Dienst groenbeleid en landbouw

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 25
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

 • bomen bos