naar top
Gemeente Dendermonde

WERF 9: Kinderarmoede aanpakken

Samen binden we de strijd aan tegen kinderarmoede

In onze stad zijn er al heel wat initiatieven rond kinderarmoede. De uitdaging zit erin om een goede afstemming en samenwerking te creëren tussen alle lokale actoren rond één centrale vraag: hoe kunnen we in Dendermonde gezamenlijk en structureel aan armoedebestrijding doen? Wie in armoede terechtkomt, kent vaak een tekort aan kansen op heel wat domeinen: onderwijs, werk, wonen, gezondheid, cultuur … Via onze coördinator kinderarmoede geven wij als lokaal bestuur een duidelijk signaal dat dit thema de komende jaren de nodige aandacht verdient.

Straffe bruggen tussen kwetsbare gezinnen, scholen, welzijnswerkers

Dendermonde kent een grote groep kansarme leerlingen in het basisonderwijs. Iets meer dan één op vijf leerlingen in het Dendermondse basisonderwijs ontvangt een schooltoelage én heeft een laagopgeleide moeder. Terwijl de kansarmoede-index in Dendermonde anno 2010 op 4,6 % stond, steeg dit in 2018 tot 11,8 %.

De Dendermondse basisscholen met een grote groep kwetsbare leerlingen staan voor een meervoudige en complexe uitdaging. Deze basisscholen vragen om extra ondersteuning, er is meer tijd en expertise vereist om bruggen te bouwen tussen beide. Daarom is het belangrijk dat wij inzetten op brugfiguren, neutrale vertrouwenspersonen die netoverschrijdend werken. Zij trachten de kloof tussen ouders, school en relevante sociale partners te verkleinen en zorgen er op die manier voor dat de afstand tussen thuis- en schoolcultuur kleiner wordt.

In 2020 werkten we een betere samenwerking tussen onderwijs en alle welzijnswerkers uit door ondersteunende brugfiguren in te zetten. Vanaf 2021 helpen brugfiguren om problemen op te lossen en gezinnen te versterken om stap voor stap zelf de draad op te pikken. We helpen in 2021 kinderen in kwetsbare omstandigheden bij hun huiswerk, maar we betrekken ook de ouders gaandeweg zodat onze ondersteuning op een dag niet meer nodig is en elders kan worden ingezet.

Iedereen krijgt de kans om met cultuur kennis te maken

Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om met cultuur kennis te maken. We willen elk kind en elke jongere, ongeacht de thuissituatie en achtergrond, de kans geven cultuur te ontdekken en te beleven. De UiTPAS wordt verder uitgebouwd om vrijetijdsparticipatie te promoten en de drempel(s) te verlagen voor mensen in kansarmoede.

Via het onderwijs willen we de jeugd vertrouwd maken met de UiTPAS om aan een kansentarief deel te nemen aan tal van activiteiten. Er zijn een tiental lagere scholen aan de slag gegaan met UiTPAS. In die scholen kunnen leerlingen die recht hebben op een UiTPAS met kansentarief ook aan kansentarief deelnemen aan de schooluitstappen zoals theatervoorstellingen, museumbezoeken, zwembeurten, zeeklassen, sportdagen … 

Lees meer info over UiTPAS

Sociale subsidies en samenwerkingsovereenkomst Tondeldoos

Als regisseur van het lokaal sociaal beleid, coördineren we vraag en aanbod. We trekken middelen uit voor initiatieven van sociale en/of welzijnsorganisaties. Deze initiatieven moeten de positie en integratie van kwetsbare groepen versterken, of het algemeen welzijn en de gezondheid van de burgers verhogen.   

De Tondeldoos vzw zet zich al jaren in voor de strijd tegen (kinder)armoede. Een groep vrijwilligers brengt dagelijks huisbezoeken aan kwetsbaren om hen te ondersteunen bij het uitbouwen van een sociaal netwerk, het kennen en benutten van hun rechten, het verhogen van hun zelfredzaamheid en het bieden van materiële hulp. In 2020 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met De Tondeldoos, waarbij we hun basiswerking financieel ondersteunen met 21.000 euro per jaar voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Buurtopbouwwerk

In sommige wijken en buurten zal het gevolg van de coronacrisis groter zijn dan anderen. Om ontmoeting en verbondenheid in deze buurten en wijken te versterken en de kansarmoede te bestrijden, zetten we in op buurtopbouwwerk. In 2020 werkten we een plan van aanpak uit. Samen met Hogeschool Gent starten we in 2021 met een onderzoek in vijf buurten. Per buurt willen we vijf doelstellingen opstellen die we de komende jaren zullen uitwerken.

Digitale rechtenverkenner

Via de rechtenverkenner kan je online eenvoudig zoeken naar je sociale rechten, voordelen en diensten. Via de 'wegwijzer' kan je thematisch zoeken (bv. wonen, vrije tijd, werken, leren), via ‘mijn keuze’ heel gericht, op maat van jezelf of je gezin. Een initiatief ontstaan in samenwerking tussen het Sociaal Huis en de Dendermondse welzijnsorganisaties.

(v)erken je rechten

  • kind, teddybeer, kinderarmoede