naar top
Gemeente Dendermonde

Subsidie burgerbudget

Via het burgerbudget kunnen inwoners mee aan de toekomst van onze stad bouwen. Inwoners kunnen ideeën indienen en mee beslissen door te stemmen op de voorstellen. Het lokaal bestuur voorziet jaarlijks 30.000 euro voor de uitwerking van ingediende ideeën of projectvoorstellen. Dit totaalbudget wordt verdeeld over verschillende projecten die een meerwaarde zijn voor een grote groep Dendermondenaren! Initiatieven met privékarakter worden uitgesloten.

Het volledige subsidiereglement staat bij de 'downloads' onderaan de pagina.

Algemene procedure

De procedure voor het behandelen van voorstellen verloopt in vijf fasen:

 1. Dien jouw idee in (1 maart tot 31 mei)
 2. Analyse en selectie van de ideeën (1 juni tot 30 juni)
 3. Stem op jouw favoriete projecten (1 juli tot 31 augustus)
 4. Budgetverdeling en analyse (1 tot 30 september)
 5. Bekendmaking winnende projecten (oktober)

Lees meer over de verschillende fasen van het burgerbudget.

De communicatie rond het verloop van het burgerbudget zal via het digitaal inspraakplatform Denk mee(r) voor Dendermonde gebeuren. Via de stedelijke website, het Stadsmagazine, de Facebookpagina, de Instagramaccount en de digitale nieuwsbrief blijven inwoners op de hoogte over het proces.

Hoe een idee indienen?

Voor wie?

Een natuurlijk persoon, een feitelijke vereniging of een vzw gedomicilieerd of met maatschappelijke zetel in Dendermonde, kunnen voorstellen indienen voor de besteding van de budgetten.

Voorwaarden?

Een voorstel dat wordt ingediend via het digitaal inspraakplatform of via het invulformulier, moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het project moet de Dendermondenaren ten goede komen en dient bijgevolg het algemeen belang.
 • Omschrijf het idee zo duidelijk en concreet mogelijk. Vermeld een richtprijs, uitvoerder en duurtijd.
 • Het project moet plaatsvinden binnen het grondgebied van Dendermonde en deelgemeenten.
 • Het project moet kaderen binnen de bevoegdheden van het lokaal bestuur.
 • Het project valt binnen een vooropgesteld thema gelinkt aan het meerjarenplan
  #project9200. Dit thema wordt jaarlijks bekendgemaakt en goedgekeurd door het college.
 • Het project mag geen andere subsidies van het lokaal bestuur ontvangen.
 • Voor elk voorstel mag een maximaal budget van 10.000 EUR worden gevraagd. Dit mag vrij worden aangevuld met eigen middelen.
 • De projectindiener levert zelf ook een bijdrage. Dit kan zowel op financieel als op logistiek vlak zijn.
 • Het project moet kunnen worden uitgevoerd binnen een periode van twee jaar.
 • Het project mag niet van commerciële, politieke of levensbeschouwelijke aard zijn, noch fondsenwerving.

Deze voorwaarden zijn cumulatief.

Afhandeling?

De gekozen projecten worden uitgevoerd door een natuurlijk persoon, een feitelijke vereniging, een vzw of een privaatrechtelijke rechtspersoon en binnen een periode van twee jaar. Het lokaal bestuur kan ondersteuning bieden bij de uitvoering van het project. Per project zal er een projectverantwoordelijke van de stad worden aangeduid die samen met de indieners de opvolging doet. Alle realisaties worden eigendom van het lokaal bestuur Dendermonde.

Contact

Communicatiedienst

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 20
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.

Ik wil iets melden.

 • Project