naar top
Gemeente Dendermonde

Subsidie burgerbudget

De stad Dendermonde biedt een nieuwe mogelijkheid aan om samen met de inwoners aan de toekomst te bouwen: het burgerbudget. Inwoners mogen ideeën indienen en kunnen mee beslissen door te stemmen op de voorstellen. Het lokaal bestuur voorziet jaarlijks 30.000 euro voor de uitwerking van ingediende ideeën of projectvoorstellen. Dit totaalbudget wordt verdeeld over verschillende projecten die een meerwaarde zijn voor een grote groep Dendermondenaren! Initiatieven met privékarakter worden uitgesloten.

Het volledige subsidiereglement staat bij de 'downloads' onderaan de pagina.

Algemene procedure

De procedure voor het behandelen van voorstellen verloopt in vijf fasen:

 1. Dien jouw idee in
 2. Analyse en selectie van de ideeën
 3. Stem op jouw favoriete projecten
 4. Budgetverdeling en analyse
 5. Bekendmaking winnende projecten

De communicatie rond het verloop van het burgerbudget zal via het digitaal inspraakplatform Denk mee(r) voor Dendermonde gebeuren. Via de stedelijke website, het Stadsmagazine, de Facebookpagina, de Instagramaccount en de digitale nieuwsbrief blijven inwoners geüpdatet over het proces.

Hoe een idee indienen?

Voor het burgerbudget 2021 kan je momenteel geen project indienen.

 • Via het digitaal inspraakplatform Denk mee(r) voor Dendermonde. De voorstellen worden ingediend en verfijnd.
 • Via het papieren formulier. Dit invulformulier kan afgehaald en ingediend worden in de Stadswinkel. Na de coronacrisis zullen de formulieren ook ter beschikking liggen bij het Sportcentrum Sint-Gillis en de bibliotheek Dendermonde. Voorstellen die op papier worden ingediend, zullen door de communicatiedienst op het inspraakplatform gepubliceerd worden, zodat er in een latere fase op gestemd kan worden.

Voor wie?

Een natuurlijk persoon, een feitelijke vereniging of een vzw gedomicilieerd of met maatschappelijke zetel in Dendermonde, kunnen voorstellen indienen voor de besteding van de budgetten.

Voorwaarden?

Een voorstel dat wordt ingediend via het digitaal inspraakplatform of via het invulformulier, moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Het project moet de Dendermondenaren ten goede komen en dient bijgevolg het algemeen belang.
 • Omschrijf het idee zo duidelijk en concreet mogelijk. Vermeld een richtprijs, uitvoerder en duurtijd.
 • Het project moet plaatsvinden binnen het grondgebied van Dendermonde en deelgemeenten.
 • Het project moet kaderen binnen de bevoegdheden van het lokaal bestuur.
 • Het project valt binnen een van de 10 werven van het meerjarenplan #project9200. Elk voorstel moet kaderen in een van de beleidsprioriteiten zoals opgenomen in het meerjarenplan.
 • Het project mag geen andere subsidies van het lokaal bestuur ontvangen.
 • Voor elk voorstel mag een maximaal budget van 10.000 EUR worden gevraagd. Dit mag vrij worden aangevuld met eigen middelen.
 • De projectindiener levert zelf ook een bijdrage. Dit kan zowel op financieel als op logistiek vlak zijn.
 • Het project moet kunnen worden uitgevoerd binnen een periode van twee jaar.
 • Het project mag niet van commerciële, politieke of levensbeschouwelijke aard zijn, noch fondsenwerving.

Deze voorwaarden zijn cumulatief.

Afhandeling?

De gekozen projecten worden uitgevoerd door een natuurlijk persoon, een feitelijke vereniging, een vzw of een privaatrechtelijke rechtspersoon en binnen een periode van twee jaar. Het lokaal bestuur kan ondersteuning bieden bij de uitvoering van het project. Per project zal er een projectverantwoordelijke van de stad worden aangeduid die samen met de indieners de opvolging doet. Alle realisaties worden eigendom van het lokaal bestuur Dendermonde.

Contact

Communicatiedienst

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 10 20
E-mail

Enkel na telefonische afspraak.