naar top
Gemeente Dendermonde

Sporthal Grembergen

Zoals voorzien in het meerjarenplan #project9200, gaat het lokaal bestuur Dendermonde deze beleidsperiode voor een versterking van de sportinfrastructuur in Dendermonde. De huidige sportinfrastructuur speelt onvoldoende in op de noden en behoeften van sportverenigingen, sportende jeugd en volwassenen. Eén van de concrete initiatieven is de bouw van een nieuwe sporthal in Grembergen.

Na een locatieonderzoek en nadat we het bouwprogramma en de locatievoorstellen aftoetsten met alle Grembergse sportclubs, werd duidelijk dat de site aan het Grootzand de meest geschikte locatie is om een nieuwe sporthal te bouwen. Momenteel is daar een voetbalterrein.

Waarom is er een nieuwe sporthal nodig in Grembergen?

Momenteel trainen en spelen verschillende sportclubs in de sporthal in de Scheldedreef in Grembergen. Deze sporthal is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de normen. Daarom werd beslist om een nieuwe sporthal te bouwen.

Zoektocht naar een locatie

De stadsdiensten voerden een locatieonderzoek, waarbij verschillende locaties werden vergeleken.

  • De huidige locatie van de sporthal in de Scheldedreef werd eerder al uitgesloten. Daar is onvoldoende ruimte om een nieuwe sporthal te bouwen die voldoet aan de hedendaagse normen en de veiligheidsvoorschriften.
  • De sportterreinen in de Oud Kerkhofstraat werden onderzocht.
  • Door wijzigingen in het Dendermondse sportlandschap bood zich ook een andere kans aan, nl. de site van het voetbalterrein aan het Grootzand. Deze locatie komt vrij, omdat er een samenwerking in de maak is tussen twee voetbalploegen.

De terreinen in de Oud Kerkhofstraat en aan het Grootzand onderzochten we op verschillende aspecten: eigendom, stedenbouwkundige mogelijkheden, sportieve mogelijkheden, bereikbaarheid en mobiliteit.

Uit dit onderzoek blijkt dat de site Grootzand het meest geschikt is en dat de inplanting van de nieuwe sporthal op deze locatie ook een meerwaarde biedt voor de directe buurt:

  • Beiden zijn eigendom van het lokaal bestuur.
  • De terreinen in de Oud Kerkhofstraat liggen in recreatiegebied. Er is voldoende ruimte voor een sporthal en een sportterrein. Er zijn directe aansluitingen met wandel- en fietsroutes, maar deze terreinen liggen ook dicht bij een natuurgebied. Bouwkundig stelt dit een aantal extra (duurdere) eisen. Het terrein ligt bovendien aan een minder goed uitgebouwde weg.
  • De terreinen aan het Grootzand liggen aan goed uitgeruste wegen en bieden ook kansen om extra ontsluiting voor de trage weggebruikers te voorzien. Het terrein sluit ook aan bij bestaande sportinfrastructuur en is vlot bereikbaar voor de omliggende scholen. Het geeft ons bovendien de mogelijkheid om de buurt op te waarderen en meer open, groene ruimte in het centrum van Grembergen te maken. Zo biedt dit terrein niet enkel een meerwaarde voor de sportclubs, maar ook voor heel Grembergen: een open en toegankelijke sportsite met voldoende open ruimte en groen. Voor de invulling van deze open ruimte rekenen we in een latere fase op de inbreng van de buurtbewoners.

We bekeken ook het grotere geheel: waar willen we met onze sportinfrastructuur in Dendermonde op lange termijn naartoe? Hoe kunnen we de infrastructuurnoden van de vele sportclubs in onze stad planmatig aanpakken? We willen daarbij zorgen voor meer aansluitingen bij de Dendermondse sportclubs, minder of geen ledenstops, een efficiëntere organisatie van trainingen en efficiënter gebruik van de bestaande terreinen. De open ruimte voor recreatie is beperkt en die willen we zo efficiënt mogelijk invullen.

Bouwprogramma sporthal

We voorzien in de nieuwe sporthal een grote sportzaal met tribune van 30 op 44 meter voor zaalvoetbal, volleybal, basketbal, badminton en tennis, een trampolinehal met zes trampolines, een danszaal en kleedkamers en sanitair. Er komt ook een polyvalente zaal die verschillende (sport)verenigingen kunnen gebruiken. Een dergelijke sporthal neemt ongeveer 1/3 in van de gehele site die we ter beschikking hebben. Er blijft dus nog ruimte over voor bv. parking, groen, groenbuffers en enkele randvoorzieningen.

Dit dossier heeft voor heel wat clubs gevolgen en biedt ook een aantal nieuwe perspectieven. We stelden eerder al de vraag aan de verschillende sportclubs om te bekijken waaraan de nieuwe sporthal volgens hen moet voldoen om ‘futureproof’ te zijn. Op 20 maart 2021 was er een bijkomend overleg met alle betrokken sportclubs in Grembergen. We toetsten het bouwprogramma en de meest geschikte locatie af. We luisterden naar de suggesties en voorstellen van de clubs. Deze nemen we dan ook graag mee in het verdere traject.

Impact andere sportclubs en terreinen

Door de bouw van de sporthal op het Grootzand, komt er ook ruimte vrij op de huidige locatie in de Scheldedreef. Dit biedt mogelijkheden voor de aangrenzende tennisclub. Ook wordt de infrastructuur van gemeenteschool ’t Kraaiennest hierdoor ontlast. Door de samenwerking van de voetbalclub komt er ook ruimte vrij in de Oud Kerkhofstraat. Dit biedt mogelijkheden voor andere clubs. Zo is de hockey- en frisbeeclub op zoek naar een locatie om hun werking uit te bouwen. Zij zijn bereid om hierin zelf te investeren. Op het B-terrein is er de mogelijkheid om een nieuw kunstgrasveld geschikt voor hockey en frisbee aan te leggen. Op deze manier geven we deze snelgroeiende clubs alle kansen.

Timing en budget

Eind 2021 willen we de plannen klaar hebben, zodat we in 2022 de vergunningen kunnen bekomen. De sporthal zal nog in deze beleidsperiode 2020-2025 gerealiseerd zijn.

We voorzien 5.300.000 miljoen euro. De Vlaamse Regering kende 1.026.250 euro subsidies  toe voor de bouw van de nieuwe sporthal. 

Digitale infovergadering op dinsdag 4 mei vanaf 20 uur

Deze plannen werden toegelicht tijdens een digitale infovergadering op dinsdag 4 mei 2021 om 20 uur. Via de downloads (onderaan deze pagina) kan je de presentatie en de antwoorden op de vragen terugvinden, die tijdens de infovergadering via de chat werden gesteld. De vragen staan gebundeld per thema. 

Contact

Sportdienst

Adres
Van Langenhovestraat 203 a9200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-21 06 12
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

Vrijdagnamiddag na afspraak.