naar top
Gemeente Dendermonde

Vastgoedinformatie

Bij de verkoop van een onroerend goed moet de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.5.2.5 en volgende artikels), voldoen aan de informatieplicht. 
Deze informatie bestaat uit:

 • een uittreksel van het vergunningenregister
 • een uittreksel van het plannenregister
 • een document vastgoed inlichtingen

Deze informatie wordt gebundeld in één document.

Vanaf 12 oktober 2023 levert Vlaanderen ook voor Dendermonde en deelgemeenten de inlichtingenformulieren vastgoedinformatie af.

Meer informatie over het platform vind je hier.

Ben je een notaris?

Dan kan je enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat.

Ben je vastgoedmakelaar?

Dan kan je een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal.

Ben je een particulier, landmeter, studiebureau, patrimoniumbeheerder?

Dan kan je de aanvraag doen via het Vlaamse webportaal. Let wel, dit kan enkel door de eigenaar van het vastgoed of zijn gemachtigde.

Vastgoedinformatie 

 • bestemming overeenkomstig gewestplan, andere plannen van aanleg en/of ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • verordeningen
 • aanvragen tot verkavelingsvergunning en verkavelingswijziging
 • aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en stedenbouwkundige attesten, opgenomen in het digitaal vergunningenregister (vanaf 1967)
 • aanvragen tot omgevingsvergunning
 • meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen
 • geregistreerde stedenbouwkundige overtredingen
 • aanvragen tot planologisch attest
 • mogelijke planschade, planbaten en/of compensatie cfr. artikel 2.2.2 §1 punt 7° én vastgestelde planschade, planbaten en/of compensatie na gerechtelijke uitspraak
 • vermoeden van vergunning
 • leefmilieu:
 • hinderlijke inrichting met exploitatievergunning cfr. ARAB en/of milieuvergunning
 • inrichting die bodemverontreiniging kan veroorzaken
 • vastgestelde inbreuken
 • wegen en waterlopen:
 • rooilijnplan en eventueel bezwaard zijn door rooilijn
 • onteigeningsplan
 • ondergrondse inneming
 • erfdienstbaarheid van openbaar nut
 • onroerend erfgoed: beschermd monument, beschermd landschap, beschermd stads- of dorpsgezicht
 • wonen:
  opname lijst leegstand
 • ongeschikt/onbewoonbare woning
 • opname lijst verwaarloosde gebouwen

De vastgoedinformatie is een momentopname van een welbepaald perceel. Dit heeft geen juridische waarde. De documenten kunnen ook niet leiden tot een vrijstelling van vergunningsaanvraag.

Als de verleende vastgoedinformatie gebruikt wordt bij de verhandeling van vastgoed, mag het niet ouder zijn dan 1 jaar overeenkomstig artikel 5.2.1.§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Prijs?

Per inlichtingenformulier vastgoedinformatie, dit is per kadastraal perceel, inclusief uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister, rekent de Stad Dendermonde een retributie van 100 euro aan. Vlaanderen rekent bijkomend een platformretributie van 36,50 euro + btw aan.

Dit wordt gefactureerd door Athumi, het facturatiebedrijf van Vlaanderen.

Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Je ontvangt de gevraagde vastgoedinformatie binnen een (orde)termijn van 1 maand.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 35
Fax
052 25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.

 • straat