Stedenbouwkundig uittreksel - vastgoedinformatie

Het stadsbestuur heeft een informatieplicht inzake stedenbouwkundige gegevens die van toepassing zijn op een perceel. Notarissen, immokantoren en burgers kunnen deze gegevens opvragen. 

Stedenbouwkundig uittreksel

 • bestemming overeenkomstig gewestplan, andere plannen van aanleg en/of ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • verordeningen
 • aanvragen tot verkavelingsvergunning en verkavelingswijziging
 • aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en stedenbouwkundige attesten, opgenomen in het digitaal vergunningenregister (vanaf 1967)
 • aanvragen tot omgevingsvergunning
 • meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen
 • geregistreerde stedenbouwkundige overtredingen
 • aanvragen tot planologisch attest
 • mogelijke planschade, planbaten en/of compensatie cfr. artikel 2.2.2 §1 punt 7° én vastgestelde planschade, planbaten en/of compensatie na gerechtelijke uitspraak
 • vermoeden van vergunning

Vastgoedinformatie 

 • de punten uit het stedenbouwkundig uittreksel, hierboven vermeld
 • leefmilieu:
  • hinderlijke inrichting met exploitatievergunning cfr. ARAB en/of milieuvergunning
  • inrichting die bodemverontreiniging kan veroorzaken
  • vastgestelde inbreuken
 • wegen en waterlopen:
  • rooilijnplan en eventueel bezwaard zijn door rooilijn
  • onteigeningsplan
  • ondergrondse inneming
  • erfdienstbaarheid van openbaar nut
 • onroerend erfgoed: beschermd monument, beschermd landschap, beschermd stads- of dorpsgezicht
 • wonen:
  • opname lijst leegstand
  • ongeschikt/onbewoonbare woning
  • opname lijst verwaarloosde gebouwen

Het stedenbouwkundig uittreksel of de vastgoedinformatie is een momentopname van een welbepaald perceel. Dit heeft geen juridische waarde. De documenten kunnen ook niet leiden tot een vrijstelling van vergunningsaanvraag.

Als het verleende stedenbouwkundig uittreksel of de vastgoedinformatie gebruikt wordt bij de verhandeling van vastgoed, mag het niet ouder zijn dan 1 jaar overeenkomstig artikel 5.2.1.§1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Veranderingen zomer 2018

Veranderingen voor notarissen en immokantoren

 • Als u beschikt over een KBO-nummer, kunt u vanaf eind augustus ook online vastgoedinformatie of een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen. Ook aanvragen via mail, post of loket blijven mogelijk. Vanaf 1 oktober 2018 moeten notarissen en immokantoren hun aanvraag verplicht online doen. Aanvragen via mail, post of loket zijn vanaf dan niet meer mogelijk.
 • Deze nieuwe werkwijze heeft heel wat voordelen:
  • U kunt 24/24 u. een aanvraag indienen en registreren.
  • Uw aanvraag zit meteen in het uniforme systeem van de stad.
  • U kunt de status van uw aanvraag opvolgen.
  • U kunt altijd de historiek van uw aanvraag raadplegen.
  • Elke medewerker kan in naam van het kantoor een aanvraag indienen.

Veranderingen voor de burger

 • Vanaf augustus kunt u naast het stedenbouwkundig uittreksel ook vastgoedinformatie opvragen. Vroeger was dit enkel mogelijk voor notarissen en immokantoren.
 • Er verandert niks aan de werkwijze: u kunt uw aanvraag doen via e-mail, via de post of aan het loket.
 • U krijgt antwoord via e-mail, zeer uitzonderlijk via de post.

Hoe aanvragen?

1. Online

Om uw aanvraag online te doen, moet u beschikken over een KBO-nummer (nummer Kruispuntbank van Ondernemingen). Als u geen KBO-nummer heeft, moet u uw aanvraag indienen via e-mail of post. Notarissen en immokantoren zijn vanaf 1 oktober 2018 verplicht om hun aanvragen online in te dienen.

U gaat als volgt te werk: 

Meer info en een stappenplan vindt u in de handleiding (zie downloads). 

De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, toegankelijk voor de aanvrager en de verstrekker.

2. Via e-mail

Opgelet! Notarissen en immokantoren zijn vanaf 1 oktober 2018 verplicht om hun aanvragen online in te dienen.

 • Download het aanvraagformulier en sla het op uw pc op (zie Downloads).
 • Mail het ingevulde formulier naar: vastgoedinfo@dendermonde.be.
 • Voeg het kadasterplan/GRB-plan toe als bijlage. Als u dit niet toevoegt, krijgt u de aanvraag teruggestuurd.
 • U ontvangt het stedenbouwkundig uittreksel / de vastgoedinformatie op het e-mailadres dat u op het aanvraagformulier invult. U ontvangt dit niet meer op papier.

3. Via post

Opgelet! Notarissen en immokantoren zijn vanaf 1 oktober 2018 verplicht om hun aanvragen online in te dienen.

 • Download het aanvraagformulier (zie Downloads).
 • Stuur het met de nodige bijlagen op met de post naar 'Stadsbestuur Dendermonde, dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde'.
 • Voeg het kadasterplan/GRB-plan toe als bijlage. Als u dit niet toevoegt, krijgt u de aanvraag teruggestuurd.
 • Als u op het aanvraagformulier een e-mailadres invult, ontvangt u het stedenbouwkundig uittreksel / de vastgoedinformatie op dit e-mailadres. U ontvangt dit niet meer op papier. Als u op het aanvraagformulier geen e-mailadres invult, ontvangt u het stedenbouwkundig uittreksel / de vastgoedinformatie via de post. 

Prijs?

 • Stedenbouwkundig uittreksel: 50 EUR per perceel 
 • Vastgoedinformatie: 100 EUR per perceel

U moet deze kostprijs betalen per perceel, waarbij elk perceel elk apart kadastraal nummer is. 

Hoe betalen?

 • U ontvangt van het stadsbestuur een aanslagbiljet in de maand die volgt op uw aanvraag. Schrijf het bedrag over met de bijhorende gestructureerde mededeling. U hoeft dus niet op voorhand te betalen. 
 • Opgelet! Van zodra de aanvraag is geregistreerd, moet u de aanvraag ook betalen. Annuleren is niet meer mogelijk. 

Afhandeling?

 • Voor het stedenbouwkundig uittreksel hanteert het stadsbestuur een termijn van 14 dagen (termijn van orde - we proberen ons te houden aan deze termijn, maar door verschillende redenen is een uitzondering mogelijk, hier zijn geen juridische gevolgen aan verbonden). De decretale termijn van 30 dagen - na de betaling - wordt gerespecteerd.
 • Voor de vastgoedinformatie hanteert het stadsbestuur een termijn van orde van 30 dagen.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.