naar top
Gemeente Dendermonde

Vierde lokaal dienstencentrum

Wat?

Het lokaal bestuur wil bouwen aan een sterk sociaal netwerk in het centrum én in de deelgemeenten. In het meerjarenplan #project9200 staat de ambitie om voor de actieve ouderen en kwetsbare groepen van Oudegem, Mespelare, Schoonaarde en Appels een nieuw lokaal dienstencentrum (ldc) uit te bouwen. Het dienstencentrum zal een ontmoetingsplaats zijn voor de plaatselijke leefgemeenschap en versterkt het sociaal netwerk, vooral voor inwoners in een beginnende zorgsituatie. Daarnaast wenst het lokaal bestuur ook te voorzien in kwaliteitsvolle kinderopvang in elke deelgemeente.

Locatie?

Het lokaal bestuur besliste eerder al om het vierde ldc uit te bouwen in de zogenaamde Westhoek (Oudegem, Schoonaarde, Appels en Mespelare). Na onderzoek werd besloten om het vierde ldc op te richten in Oudegem. Deze deelgemeente heeft een centrale ligging, is vlot bereikbaar en telt bovendien ook het meeste mensen in de doelgroep. Het dienstencentrum met zijn antennewerking ondersteunt, waar mogelijk in samenwerking met andere actoren, een buurtgericht hulp- en zorgaanbod. Ze brengen de lokale zorgnoden in kaart en bieden voor de plaatselijke leefgemeenschap een ontmoetingsplaats aan. Ze werken samen met het lokale verenigingsleven, de buurtbewoners, vrijwilligers en mantelzorgers en betrekken hen actief bij opdrachten en activiteiten.

In Oudegem heeft het lokaal bestuur ook een IBO. Deze IBO is gehuisvest in een pand dat gehuurd wordt. Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke normen van de IBO-huisvesting dringen zich investeringen op. In de huidige locatie investeringen doen, is niet gewenst omdat het geen eigendom van het lokaal bestuur is. Het lokaal bestuur wenst kwaliteitsvolle kinderopvang te behouden in Oudegem en ging op zoek naar een nieuwe locatie.

In Oudegem bezit het lokaal bestuur verschillende panden. Elk van deze panden werd onderzocht of het kon omgebouwd worden tot een vierde ldc en kinderopvang. Echter geen enkel pand voldeed.

Uiteindelijk kwam de omgeving van het parochiaal centrum in het vizier. Dit is momenteel al het kloppend hart en de thuisbasis van vele verenigingen. Naast het parochiaal centrum staat nog de oude bibliotheek leeg. Dit pand kan na een grondige renovatie en uitbouw een geschikte locatie zijn voor het vierde ldc én voor kinderopvang.

Deze locatie is interessant om meerdere redenen:

  • Het is vlot en veilig bereikbaar, met parkings in de buurt.
  • De site is centraal gelegen in de westhoek en in de gemeente. Ook voor kinderopvang ideaal gelegen tussen de twee scholen.
  • Er is een ruime tuin, geschikt voor buitenactiviteiten. Bovendien kan de tuin ook meer opengesteld worden voor het publiek.
  • De vzw Parochiale werken en het lokaal dienstencentrum kunnen elkaar versterken en ondersteunen.
  • Het lokaal bestuur streeft naar synergie in zijn patrimonium, door zowel een ldc als een kinderopvang te voorzien op dezelfde locatie past dit perfect in de doelstellingen.

Er zijn al voorafgaande gesprekken geweest met het Dekenaat als eigenaar en met de vzw Parochiale Werken die de parochiezaal beheert.

Samenwerking met vzw Parochiale Werken

In het nieuwe ldc komt een gelijkvloerse ruimte met een grote ontmoetingsruimte en hobbyruimte die van elkaar kunnen gescheiden worden door een beweegbare wand. Daarnaast voorzien we een keuken, toog, sanitair en twee vergaderruimtes. De bestaande, kleine zaal van het parochiecentrum wordt gesloopt omwille van het geplande bouwvolume van het nieuwe ldc.

De kleine zaal wordt momenteel gebruikt door de vzw Parochiale Werken met recht van opstal. In gesprekken met de vzw is overeengekomen dat de vzw de ruimtes op het gelijkvloers in gedeeld gebruik kan innemen, in samenspraak met het ldc. Jaarlijks zal de vzw een plandag houden voor de verenigingen om de kalender voor het komende werkingsjaar vast te leggen. Daarbij kunnen de ruimtes van het nieuwe ldc gereserveerd worden. Op deze manier kan het ldc ook rekening houden om eigen activiteiten in te plannen.

Tijdens de weekends kunnen de ruimtes ook verhuurd worden aan particulieren voor familiefeesten, babyborrels, verjaardagsfeesten … Zoals de vzw dit vandaag ook doet met de kleine zaal.                       

Het nieuwe ldc en de vzw werken op deze manier complementair waarbij ze elkaar ondersteunen en versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking tussen het lokaal bestuur en de verenigingen van Oudegem een grote meerwaarde is voor de omgeving. De verenigingswerking op de site zal een optimale aanvulling zijn voor de activiteiten van het nieuwe ldc.

Werken

De duurtijd van de werken wordt geraamd op 1,5 à 2 jaar. Gedurende deze periode zullen de verenigingen tijdelijk op zoek moeten naar een alternatieve locatie. Het lokaal bestuur zal in de mate van het mogelijke trachten de verenigingen hier zo goed mogelijk in bij te staan.

De vzw wordt gecompenseerd voor de hinder die zij ondervinden door het verlies van de kleine zaal gedurende de werken.

Ook de buitenaanleg op de site zal worden aangepakt waardoor een gemeenschappelijke toegang langs de achterzijde voor de vzw gegarandeerd blijft.

Aangezien in de tuin een aantal waardvolle bomen staan en de site gelegen is in een beschermd dorpsgezicht, zal er ook veelvuldig overleg moeten zijn met Onroerend Erfgoed.

Nieuw ldc en gemelde kinderopvang

Uit de bewonersbevraging kwam naar boven dat er nood is aan een plaats voor  restaurant/ontmoetingsruimte/cafetaria van minstens 90 m² en aan een aparte gespreksruimte. Daarnaast zal er ook een lokaal voor pedicure, een wasserette en een hobbylokaal voorzien worden. 

Op de eerste verdieping van het gebouw zal een gemelde kinderopvang ondergebracht worden. Hiermee voorziet het lokaal bestuur in opvang voor 40 kinderen, voor en na school, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties. Dit ter vervanging van de huidige IBO locatie in de Lambroeckstraat in Oudegem. De kinderopvang zal beschikken over twee ruime binnenspeelruimtes, een refter en een buitenspeelzone. 

Contact

Sociaal Huis

Adres
Gentsesteenweg 19200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-37 85 00
E-mail
Vandaag gesloten
Morgen open van 9 tot 12 u.

Op afspraak in de namiddag van 13.30-16 u. en op dinsdag van 16-19 u. (niet tijdens de schoolvakanties!): enkel als je je niet kan vrijmaken tijdens de kantooruren. 

  • Parochiaal centrum Oudegem - vierde lokaal dienstencentrum