naar top
Gemeente Dendermonde

WERF 9: Kinderarmoede aanpakken

Samen binden we de strijd aan tegen kinderarmoede

In onze stad zijn er al heel wat initiatieven rond kinderarmoede. De uitdaging zit erin om een goede afstemming en samenwerking te creëren tussen alle lokale actoren rond één centrale vraag: hoe kunnen we in Dendermonde gezamenlijk en structureel aan armoedebestrijding doen? Wie in armoede terechtkomt, kent vaak een tekort aan kansen op heel wat domeinen: onderwijs, werk, wonen, gezondheid, cultuur … Via onze coördinator kinderarmoede geven wij als lokaal bestuur een duidelijk signaal dat dit thema de komende jaren de nodige aandacht verdient.

Inzetten op brugfiguren

Dendermonde kent een grote groep kansarme leerlingen in het basisonderwijs. Iets meer dan één op vijf leerlingen in het Dendermondse basisonderwijs ontvangt een schooltoelage én heeft een laagopgeleide moeder. Terwijl de kansarmoede-index in Dendermonde anno 2010 op 4,6 % stond, steeg dit in 2018 tot 11,8 %.

De Dendermondse basisscholen met een grote groep kwetsbare leerlingen staan voor een meervoudige en complexe uitdaging. Deze basisscholen vragen om extra ondersteuning, er is meer tijd en expertise vereist om bruggen te bouwen tussen beide. Daarom is het belangrijk dat wij inzetten op brugfiguren, neutrale vertrouwenspersonen die netoverschrijdend werken. Zij trachten de kloof tussen ouders, school en relevante sociale partners te verkleinen en zorgen er op die manier voor dat de afstand tussen thuis- en schoolcultuur kleiner wordt.

Iedereen krijgt de kans om met cultuur kennis te maken

Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om met cultuur kennis te maken. We willen elk kind en elke jongere, ongeacht de thuissituatie en achtergrond, de kans geven cultuur te ontdekken en te beleven. De UiTPAS wordt verder uitgebouwd om vrijetijdsparticipatie te promoten en de drempel(s) te verlagen voor mensen in kansarmoede. Via het onderwijs willen we de jeugd vertrouwd maken met de UiTPAS om aan een kansentarief deel te nemen aan tal van activiteiten.

Sociale subsidies en convenant Tondeldoos

Als regisseur van het lokaal sociaal beleid, coördineren we vraag en aanbod. We trekken middelen uit voor initiatieven van sociale en/of welzijnsorganisaties. Deze initiatieven moeten de positie en integratie van kwetsbare groepen versterken, of het algemeen welzijn en de gezondheid van de burgers verhogen.   

De Tondeldoos vzw zet zich al jaren in voor de strijd tegen (kinder)armoede. Een groep vrijwilligers brengt dagelijks huisbezoeken aan kwetsbaren om hen te ondersteunen bij het uitbouwen van een sociaal netwerk, het kennen en benutten van hun rechten, het verhogen van hun zelfredzaamheid en het bieden van materiële hulp. We willen deze legislatuur de financiële middelen voor de Tondeldoos echt verankeren in een convenantwerking. In dit convenant zullen we de toeleiding naar het Sociaal Huis extra in de verf zetten in onze strijd tegen kinderarmoede en onderbescherming.

Wijkwerking

We willen onze kwetsbare bewoners versterken, in het bijzonder in de aandachtswijken. Daarom werken we een beleid uit dat beter aansluit bij huidige, lokale noden in de strijd tegen armoede, onderbescherming en versterking van de positie van kwetsbaren. Dit brengen we in praktijk via een vernieuwde convenant wijkwerking ‘Buurt aan zet’ dat een antwoord biedt op deze uitdagingen.