naar top
Gemeente Dendermonde

Fietssnelwegen tussen de Gasthuisstraat (Boonwijk) via Oudegem tot het station van Schoonaarde

Algemene informatie

Dendermonde wil het fietsgebruik in de stad stimuleren en zet in op de aanleg van een fietssnelweg langs de spoorlijn 53 (Dendermonde-Gent), in samenwerking met Infrabel en de Provincie Oost-Vlaanderen.

De gemeenteraad van 16 november 2016 heeft de principeovereenkomst met Infrabel goedgekeurd. Deze principeovereenkomst is een verbintenis tussen Infrabel en de Stad Dendermonde waarin beide partijen inhoudelijke afspraken maken en nastreven en de nodige middelen hiertoe trachten vrij te maken om op een veilige manier een gedeelte van de fietssnelweg langs de spoorlijn L53, tussen het station Schoonaarde tot aan de overweg in de Gasthuisstraat te realiseren.

Infrabel heeft vanuit de federale overheid de opdracht gekregen om de veiligheidsrisico's aan overwegen zoveel mogelijk in te perken door overwegen te vervangen. Door de aanleg van een fietssnelweg naast de spoorlijn zou de onveiligheid aan de overwegen verhogen indien er geen bijkomende maatregelen worden genomen. In de principeovereenkomst worden een aantal engagementen en timing voor de maatregelen ter hoogte van de overwegen op spoorlijn 53 tussen het station Schoonaarde en de Gasthuisstraat opgenomen.

De stad Dendermonde zal alle gronden die nodig zijn voor de fietssnelwegen verwerven en zal ook openbare verlichting voorzien op deze wegen.

Deze principeovereenkomst kadert in een project met vijf doelstellingen:

 • Een betere ontsluiting van VPK Oudegem
 • Verhogen veiligheid en garanderen bereikbaarheid op het lokale wegennet
 • Stimuleren duurzaam verkeer, met vlotte fietsverbindingen en met een efficiënte en veilige treinverbinding
 • Verhogen van de leefbaarheid van de dorpskernen
 • Aandacht voor landbouwverkeer. 

Fietssnelweg van 7 kilometer

 • Begin aan de Gasthuisstraat tot de grens met Wichelen.
 • Het fietspad start aan de overweg in de Gasthuisstraat en loopt via de Meersstraat richting Oudegem.
 • Langs een nieuwe fietsbrug aan de spoorwegbrug over de Dender via de Oude Heirbaan en de Frans Vertongenstraat weer verder naast de spoorlijn
 • Aan de fietstunnel nabij de Hofstraat is er een ongelijkgrondse kruising met de sporen.
 • Vandaar richting Bostraat en verder naar Opstalstraat.
 • Ter hoogte van de Constabelstraat aansluiting op de Zijbaan.
 • Aan Moleneinde vervolg naast spoorlijn 53 aan de overzijde van het station van Schoonaarde tot in Wichelen.

Het traject is een veilig en vlot alternatief voor de route door Schoonaarde en Appels. Daar is het verkeer erg druk en is er weinig ruimte voor een gescheiden fietspad. Deze nieuwe fietssnelweg kan de bedrijfsomgeving van VPK en de stationsomgeving van Schoonaarde met elkaar verbinden.

Samenwerking

De realisatie van dit project gebeurt, zoals eerder gezegd, onder andere in samenwerking met Infrabel. Zij stellen hun gronden ter beschikking en financieren samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en EFRO-subsidies onder andere de spoorwegbrug over de Dender.
Infrabel eist wel de sluiting van drie overwegen omwille van veiligheid, stiptheid, onderhoudslast, geluidsoverlast, onderhoudslast.  Er zijn verschillende studies en tellingen uitgevoerd zoals mobiliteitsstudies, landbouweffectenrapport ...  

 Voor elke overweg die gesloten wordt, is een compenserende maatregel uitgewerkt:

 • Overweg Hofstraat -> Realisatie van een fietstunnel en het verbreden van de Berkestraat
 • Overweg Paalstraat/Bosstraat -> Bouw van een tractortunnel   
 • Overweg zijstraat Eegene -> Uitbouw van een  kwalitatief buurtwegennetwerk (verbeteren en herwaarderen buurtwegen, realiseren van nieuwe verbindingswegen) in overleg met de landbouwers.

Update 22 maart 2021: stand van zaken van de deelprojecten

Het volledige project bestaat uit vijf deelprojecten. Over elk project wordt afzonderlijk gecommuniceerd via inspraakvergaderingen waarbij de ontwerpplannen besproken worden.

Opgelet: De vermelde data bij de werken kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden of door slecht weer.

Deelproject Dender – Oudegemse baan

 • Aanleg fietssnelweg F44 naast spoorlijn 53 vanaf Gasthuisstraat tot Hofstraat (via Meersstraat en Oude Heirbaan) inclusief verbreding brug over de Dender:
  De werken in de Oude Heirbaan zijn intussen opgestart en eindigen op 31 augustus 2021.
 • Van 22 maart tot midden april wordt de rijbaan afgesloten voor verkeer tussen 7 u. en 18 u.
 • Van midden april tot eind april zal de rijbaan onafgebroken afgesloten zijn, enkel voetgangers hebben doorgang tussen 18 u. en 7 u.
 • Eind april worden er werken uitgevoerd tijdens de nacht. De bewoners worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht door de aannemer.
 • Vanaf begin mei tot eind augustus: aanleg fietspad tussen Oude Heirbaan en de spoorweg. Tijdens de werkuren (van 6.30 u. - 17 u.) is er geen enkele passage mogelijk
 • Tijdens het bouwverlof van 5 tot en met 9 april en van 12 juli tot en met 1 augustus 2021 wordt de rijbaan telkens volledig opengesteld.
 • Voor plaatselijk verkeer wordt een omleiding voorzien:
   • Gemotoriseerd verkeer: via Oudegemse Baan – Steenweg van Aalst – Kerkhofweg
   • (Brom)Fietsers: via Oudegemse Baan – Varenbergstraat – Hoogtestraat

Deelproject zijstraat Eegene

 • Uitbouw kwalitatief buurtwegennetwerk door de stad
   • Verbeteren bestaande buurtwegen
   • Herwaarderen onbruikbare buurtwegen
   • Realiseren van nieuwe verbindingswegen in overleg met de landbouwers
 • Pas na uitvoering van deze werken kan overweg zijstraat Eegene gesloten worden.

Deelproject Hofstraat – Schoonaarde – Gijzegem

 • Bouwen fietstunnel onder spoorlijn nabij Hofstraat: de tunnel is voorlopig opgeleverd.
 • Deeltraject Hofstraat-Bosstraat: deze werken zijn afgerond.
 • Fietssnelweg F43 – van Onze-Lieve-Vrouwestraat tot fietstunnel Hofstraat: in voorontwerp
 • Verbreding en gedeeltelijke verlegging Berkestraat - kwalitatieve wegverbinding tussen Hofstraat en Oudegemse baan: voorontwerp goedgekeurd in gemeenteraad van november. Rooilijn- en onteigeningsdossier in opmaak.
 • Sluiten overweg Hofstraat na verbreding en verlegging van de Berkestraat.

Deelproject Opstalstraat – station Schoonaarde

 • Zijbaan vanaf Opstalstraat tot verkaveling nabij Moleneinde: enkel toelaten voor fietsers en plaatselijk verkeer (landbouwers en bewoners)
 • Aanleg fietssnelweg F44 vanaf Moleneinde tot station Schoonaarde.

Deelproject overweg Paalstraat - Bosstraat

 • Verbinding tussen Paalstraat en Bosstraat moet steeds mogelijk blijven voor landbouwers en fietsers
 • Overweg Paalstraat wordt pas afgesloten na bouw van tractortunnel, die zal gepland worden na bouw van nieuwe fietstunnel in Hofstraat.
 • Bouw tractortunnel Paalstraat/Bosstraat:
  Voorontwerp in opmaak door het studiebureau. Afstemming met traject Bosstraat-Opstalstraat.
 • Deeltraject Bosstraat-Opstelstraat: projectnota afgerond. Voorontwerp, rooilijn- en onteigeningsdossier in opmaak voor fietssnelweg en voor landbouwverbindingswegen.

Toelichting op afspraak

Verneem je graag meer info over dit onderwerp, kom naar de dienst wegen en waterlopen.

Vanaf januari 2019 enkel na afspraak. Je kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

 • Overzichtskaart mobiliteit Oudegem - Schoonaarde