Fietssnelwegen tussen de Gasthuisstraat (Boonwijk) via Oudegem tot het station van Schoonaarde

Algemene informatie

Dendermonde wil het fietsgebruik in de stad stimuleren en zet in op de aanleg van een fietssnelweg langs de spoorlijn 53 (Dendermonde-Gent), in samenwerking met Infrabel en de Provincie Oost-Vlaanderen.

De gemeenteraad van 16 november 2016 heeft de principeovereenkomst met Infrabel goedgekeurd. Deze principeovereenkomst is een verbintenis tussen Infrabel en de Stad Dendermonde waarin beide partijen inhoudelijke afspraken maken en nastreven en de nodige middelen hiertoe trachten vrij te maken om op een veilige manier een gedeelte van de fietssnelweg langs de spoorlijn L53, tussen het station Schoonaarde tot aan de overweg in de Gasthuisstraat te realiseren.

Omdat fietssnelwegen zich in belangrijke mate situeren op spoorwegdomein is een intens overleg met Infrabel noodzakelijk. Samen aan een gezamenlijk project werken biedt de kans om de doelstellingen van beide partners te realiseren en te versterken. Infrabel heeft vanuit de federale overheid de opdracht gekregen om de veiligheidsrisico?s aan overwegen zoveel mogelijk in te perken door overwegen te vervangen. Door de aanleg van een fietssnelweg naast de spoorlijn zou de onveiligheid aan de overwegen verhogen indien er geen bijkomende maatregelen worden genomen. In de principeovereenkomst worden een aantal engagementen en timing voor de maatregelen ter hoogte van de overwegen op spoorlijn 53 tussen het station Schoonaarde en de Gasthuisstraat opgenomen.

De stad Dendermonde zal alle gronden die nodig zijn voor de fietssnelwegen verwerven en zal ook openbare verlichting voorzien op deze wegen.

Deze principeovereenkomst kadert in een project met vijf doelstellingen:

 • Een betere ontsluiting van VPK Oudegem
 • Verhogen veiligheid en garanderen bereikbaarheid op het lokale wegennet
 • Stimuleren duurzaam verkeer, met vlotte fietsverbindingen en met een efficiënte en veilige treinverbinding
 • Verhogen van de leefbaarheid van de dorpskernen
 • Aandacht voor landbouwverkeer 

Het volledige project bestaat uit vijf deelprojecten. Over elk project wordt afzonderlijk gecommuniceerd via inspraakvergaderingen waarbij de ontwerpplannen besproken worden.

 • Project Dender – Oudegemse baan
  • Aanpassing overweg in Oudegemse Baan binnen project VPK
  • Bouwen fietsovergang over Dender ten noorden van de spoorwegbrug
  • Aanleg fietssnelweg F44 naast spoorlijn 53 vanaf Gasthuisstraat tot Hofstraat (via Meersstraat en Oude Heirbaan)

 • Project zijstraat Eegene
  • Uitbouw kwalitatief buurtwegennetwerk door de stad
   • Verbeteren bestaande buurtwegen
   • Herwaarderen onbruikbare buurtwegen
   • Realiseren van nieuwe verbindingswegen in overleg met de landbouwers
  • Pas na uitvoering van deze werken kan overweg zijstraat Eegene gesloten worden.

 • Project Hofstraat – Schoonaarde – Gijzegem
  • Aanleg fietssnelweg F43 vanuit Gijzegem tot Onze-Lieve-Vrouwstraat
  • Bouwen fietstunnel onder spoorlijn nabij Hofstraat.
  • Fietssnelweg F43 – van Onze-Lieve-Vrouwestraat tot fietstunnel Hofstraat
  • Verbreding en gedeeltelijke verlegging Berkestraat: kwalitatieve wegverbinding tussen Hofstraat en Oudegemse Baan
  • Aanleg fietsnelweg  F44 tussen Hofstraat en Constabelstraat.
  • Sluiten overweg Hofstraat na verbreding en verlegging van de Berkestraat

 • Project Constabelstraat – station Schoonaarde
  •  Zijbaan vanaf Constabelstraat tot verkaveling nabij Moleneinde: enkel toelaten voor fietsers en plaatselijk verkeer (landbouwers en bewoners)
  • Aanleg fietssnelweg F44 vanaf Moleneinde tot station Schoonaarde.
 • Project overweg Paalstraat - Bosstraat
  • Verbinding tussen Paalstraat en Bosstraat moet steeds mogelijk blijven voor landbouwers en fietsers
  • Overweg Paalstraat wordt pas afgesloten na bouw van tractortunnel, die zal gepland worden na bouw van nieuwe fietstunnel in Hofstraat

De fietssnelweg van zeven kilometer begint aan de Gasthuisstraat en loopt tot de grens met Wichelen. Het fietspad start aan de overweg in de Gasthuisstraat en loopt via de Meersstraat richting Oudegem. Langs een nieuwe fietsbrug aan de spoorwegbrug over de Dender loopt de te realiseren fietssnelweg via de Oude Heirbaan en de Frans Vertongenstraat weer verder naast de spoorlijn, om ter hoogte van de Constabelstraat aan te sluiten op de Zijbaan. Daarna kunnen fietsers ter hoogte van de Moleneinde hun weg vervolgen naast spoorlijn 53 aan de overzijde van het station van Schoonaarde tot in Wichelen. Het traject is een veilig en vlot alternatief voor de route door Schoonaarde en Appels. Daar is het verkeer erg druk en is er weinig ruimte voor een gescheiden fietspad. Deze nieuwe fietssnelweg kan de bedrijfsomgeving van VPK en de stationsomgeving van Schoonaarde met elkaar verbinden.

De realisatie van dit project gebeurt onder andere in samenwerking met Infrabel. Het fietspad loopt immers op grond langs de spoorlijn. Infrabel stelt de gronden ter beschikking en financiert samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en EFRO-subsidies onder andere de spoorwegbrug over de Dender. Infrabel eist wel een sluiting van drie overwegen: overweg zijstraat Eegene, overweg Hofstraat en overweg Paalstraat-Bosstraat wegens verschillende reden zoals veiligheid, stiptheid, onderhoudslast, geluidsoverlast, onderhoudslast.  Er zijn verschillende studies en tellingen uitgevoerd zoals mobiliteitsstudies, landbouweffectenrapport ...  

 Voor elke overweg die gesloten wordt, is een compenserende maatregel uitgewerkt:

 • Realiseren van een fietstunnel en het verbreden van de Berkestraat
 • Het bouwen van een tractortunnel   
 • De uitbouw van een  kwalitatief buurtwegennetwerk (verbeteren en herwaarderen buurtwegen, realiseren van nieuwe verbindingswegen) in overleg met de landbouwers

Op woensdag 9 november 2016 werd een infomarkt georganiseerd voor de bewoners van Oudegem, Appels, Mespelare en Schoonaarde. Het stadsbestuur, Infrabel en de diensten van de provincie waren hierbij aanwezig.

Op maandag 5 december 2016 is een werkvergadering voor de landbouwers doorgegaan. U kunt de voorstelling, die op deze werkvergadering werd gegeven, hieronder bekijken.

Het stadsbestuur heeft de ontvangen opmerkingen en bruikbare suggesties tijdens de infomarkt en de vergadering met de landbouwers overgemaakt aan het provinciebestuur en Infrabel. Bij het ontwerp van de fietssnelweg, de fietstunnel nabij de Hofstraat en de fietsovergang over de Dender zal hiermee maximaal rekening worden gehouden. Bij de opmaak van de concrete deelprojecten zullen opnieuw infovergaderingen georganiseerd worden zodat de inwoners kunnen vernemen hoe de uitvoeringsplannen uitgewerkt zijn en in welke mate rekening werd gehouden met de geformuleerde bemerkingen.

In 2017 werd aangevangen met de opmaak van het ontwerp van de fietssnelwegen en de fietstunnel nabij de Hofstraat door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en door Infrabel.

De ontwerper voor de opmaak van ontwerp voor de verbreding van de Berkestraat werd aangesteld. 

Update 21 februari 2018 - Project fietssnelweg Oudegem/Schoonaarde in volle voorbereiding

De provincie zal instaan voor de aanleg van de fietssnelwegen, waaronder het gedeelte fietssnelweg vanaf VPK Oudegem tot het station van Schoonaarde. Hiervoor werd reeds in de gemeenteraad van 9 juli 2014 een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en het stadsbestuur.

Het stadsbestuur moet op hetzelfde traject zorgen voor het ontwerp en de aanleg van alternatieve landbouwverbindingswegen tussen de Bosstraat en de Opstalstraat. Ook de opmaak van de rooilijn- en onteigeningsplannen voor deze infrastructuur inclusief de nodige grondverwerving zijn voor rekening van de stad.

Zowel de provincie als het stadsbestuur willen voor bovenvermelde projecten een ontwerper aanstellen.

De gemeenteraad van 21 februari 2018 heeft zich akkoord verklaard om beide opdrachten  voor ontwerp en veiligheidscoördinatie samen te voegen in een gezamenlijke opdracht. Het stadsbestuur wordt aangesteld als opdrachtgevend bestuur om de opdracht toe te wijzen. De oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst wordt aangepast. Nadat deze aanvulling door beide partijen is ondertekend, kan de procedure tot het aanstellen van een ontwerper opgestart worden.

Update 15 april - Bouw fietstunnel in Hofstraat

In februari 2019 werd gestart met voorbereidende werken voor de bouw van een fietstunnel onder de spoorlijn. Tijdens het weekend van 13 en 14 april werd de tunnelkoker onder de sporen geschoven. Er werd zowel overdag als ’s nachts gewerkt, en het treinverkeer werd onderbroken.

De afwerking aan de toegangshelling aan de zuidkant is nu volop aan de gang .

Einde: in het najaar 2019. 

Update 20 juni 2019 - Aanleg fietssnelweg F44 langs spoorlijn 53: akkoord voor deeltrajecten Gasthuisstraat-Hofstraat en Hofstraat-Bosstraat

Het stadsbestuur wil het fietsgebruik in de stad stimuleren en zet in op de aanleg van een fietssnelweg langs de spoorlijn 53 (Dendermonde-Gent), in samenwerking met Infrabel en de Provincie Oost-Vlaanderen. De provincie staat in voor de aanleg van de fietssnelwegen, de stad moet hiervoor de nodige gronden ter beschikking stellen.

Deze fietssnelweg van zeven kilometer, van de Gasthuisstraat tot de grens met Wichelen, is onderverdeeld in 5 deelprojecten. Het fietspad start aan de overweg in de Gasthuisstraat en loopt via de Meersstraat richting Oudegem. Langs een nieuwe fietsbrug aan de spoorwegbrug over de Dender loopt de te realiseren fietssnelweg via de Oude Heirbaan en de Frans Vertongenstraat weer verder naast de spoorlijn. Ter hoogte van de Constabelstraat sluit hij aan op de Zijbaan. Daarna kunnen fietsers aan Moleneinde hun weg vervolgen naast spoorlijn 53 aan de overzijde van het station van Schoonaarde tot in Wichelen.

Voor de aanleg van de fietssnelwegen moet de Provincie een omgevingsvergunning aanvragen. In dit kader heeft de gemeenteraad van 19 juni zich akkoord verklaard met het traject en de wegopbouw van de deelprojecten Gasthuisstraat-Hofstraat en Hofstraat-Bosstraat.

De realisatie en gebruik van de fietssnelweg vanaf de Gasthuisstraat tot aan de tunnel in de Hofstraat is voorzien in het voorjaar 2020, waarna het verder traject kan aangelegd worden.

Toelichting op afspraak

Verneemt u graag meer info over dit onderwerp, kom naar de dienst wegen en waterlopen.

Vanaf januari 2019 enkel na afspraak. U kunt een afspraak maximaal 30 dagen op voorhand vastleggen.

Maak een afspraak

Contact

Dienst wegen en waterlopen

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 00
Fax
052-25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.

 • Overzichtskaart mobiliteit Oudegem - Schoonaarde