Omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2018 vervangt de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige en milieuvergunning. In plaats van aparte aanvragen moet u vanaf 1 januari 2018 één gezamenlijke aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Ook voor aanvragen die enkel van stedenbouw- of milieukundige aard zijn, moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Wenst u graag meer info over dit onderwerp, dan kunt u terecht bij:

 • voor stedenbouwkundige handelingen: dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling
 • voor milieutechnische handelingen: dienst leefmilieu
 • voor kleinhandelsactiviteiten: dienst middenstand
 • voor vegetatiewijziging: dienst groenbeleid en landbouw.

Hiervoor moet u een afspraak maken. U kunt maximaal 30 dagen op voorhand een afspraak vastleggen.

Maak een afspraak

Hoe aanvragen?

Aanvragen voor een Vlaams project 

Aanvragen voor een provinciaal project

Aanvragen voor een klasse 1 ingedeelde inrichting of activiteit of ermee verbonden stedenbouwkundige handelingen

Andere aanvragen, meldingen, verzoeken

Volgende aanvragen moet u verplicht digitaal indienen bij het college van burgemeester en schepenen via het omgevingsloket voor omgevingsvergunningen:

 • Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen met verplichte medewerking van een architect
 • Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 3
 • Aanvraag voor het verkavelen van gronden
 • Aanvraag voor het bijstellen van een verkaveling met wijziging van kavelgrenzen

Volgende aanvragen moet u indienen bij het college van burgemeester en schepenen, bij voorkeur via het omgevingsloket voor omgevingsvergunningen. U kunt deze aanvragen ook op papier indienen, maar dan zal de stad uw aanvraag inscannen en opladen in het omgevingsloket. U moet als aanvrager betalen voor deze omzetting. Lees meer over deze kostprijs.

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
 • Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling
 • Melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten
 • Verzoek bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden die gelden voor een ingedeelde inrichting of activiteit
 • Melding van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit
 • Mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning, die werd ingediend vanaf 10 september 2002 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar, naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur
 • Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of een deel ervan

De papieren aanvraagformulieren vindt u bij de downloads onderaan deze pagina. Bij sommige vragen wordt u doorverwezen naar addenda met meer gedetailleerde vragen of info. Deze addenda zijn gebundeld in de addendabibliotheek en vindt u ook terug bij de downloads.

Bij de downloads vindt u ook een aantal documenten die u afhankelijk van de inhoud van uw aanvraag al dan niet mee moet indienen: aanstiplijst brandpreventie en hemelwater, pacarte Eandis, statistisch formulier, aanstiplijst toegankelijkheid (via de website van toegankelijk gebouw), afwijking conform artikel 4.4.1.

Een stedenbouwkundig attest en een planologisch attest kunt u enkel op papier aanvragen.

Afhandeling?

Afhankelijk van de omvang en de functionele eigenheid, wordt uw aanvraag behandeld en beslist door het college van burgemeester en schepenen (in de meeste gevallen), de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (soms) of de gewestelijke omgevingsambtenaar/Vlaamse Regering (uitzonderlijk). 

Aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, voor het verkavelen van gronden of voor het bijstellen van een verkaveling, doorlopen volgende stappen en termijnen: 

 • Stap 1: Onderzoek volledigheid/ontvankelijkheid van uw aanvraag
  Maximale termijn: 30 dagen vanaf de indiening van de aanvraag. Als er geen beslissing is genomen binnen 30 dagen, wordt de aanvraag geacht volledig/ontvankelijk te zijn.

 • Stap 2: Doorlopen van een geëigende procedure afhankelijk van de inhoud van de aanvraag
  • Vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek met een gele affiche). Maximale termijn van 60 dagen (vanaf datum verklaring volledigheid/ontvankelijkheid). Als er geen beslissing is genomen binnen 60 dagen, wordt de aanvraag geacht stilzwijgend geweigerd te zijn. 
  • Gewone procedure (wel openbaar onderzoek met een gele affiche).
   Termijn afhankelijk: 
   - 105 dagen (vanaf datum verklaring volledigheid/ontvankelijkheid) als er geen advies nodig is van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC)
   - 120 dagen (vanaf datum verklaring volledigheid/ontvankelijkheid) als er wel advies nodig is van de POVC
  • Eénmalig worden deze termijnen verlengd met 60 dagen, als u als aanvrager de aanvraag inhoudelijk wijzigt, als er een administratieve lus gemaakt wordt (bij procedurele fout) of als een beslissing van de gemeenteraad vereist is (beslissing over de zaak der wegen als de aanvraag ook toekomstig openbaar domein omvat).

Kostprijs? 

Wanneer uw aanvraag voor een omgevingsvergunning volledig/ontvankelijk is verklaard door de stad, moet u een kohierbelasting betalen. Lees meer over deze kostprijs.

Problemen bij het opladen? 

Als u problemen ondervindt bij het opladen van aanvragen op het omgevingsloket, kunt u terecht bij de helpdesk van de Vlaamse overheid: helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com, 015-45 45 91.

Contact

Loket omgevingsvergunning

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052-25 11 35
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak: maak een afspraak.