naar top
Gemeente Dendermonde

Omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2018 vervangt de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige en milieuvergunning. In plaats van aparte aanvragen moet je vanaf 1 januari 2018 één gezamenlijke aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Ook voor aanvragen die enkel van stedenbouw- of milieukundige aard zijn, moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

Wens je graag meer info over dit onderwerp, dan kan je terecht bij:

 • voor stedenbouwkundige handelingen: dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling.
 • voor milieutechnische handelingen: dienst leefmilieu.
 • voor kleinhandelsactiviteiten: team economie.
 • voor vegetatiewijziging: dienst groenbeleid en landbouw.

Hiervoor moet je een afspraak maken. Je kan maximaal 30 dagen op voorhand een afspraak vastleggen.

Maak een afspraak

Hoe aanvragen?

Aanvragen voor een Vlaams project 

Aanvragen voor een provinciaal project

Aanvragen voor een klasse 1 ingedeelde inrichting of activiteit of ermee verbonden stedenbouwkundige handelingen

Andere aanvragen, meldingen, verzoeken

Volgende aanvragen moet je verplicht digitaal indienen bij het college van burgemeester en schepenen via het omgevingsloket voor omgevingsvergunningen:

 • Aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen met verplichte medewerking van een architect.
 • Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2.
 • Aanvraag voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 3.
 • Aanvraag voor het verkavelen van gronden.
 • Aanvraag voor het bijstellen van een verkaveling met wijziging van kavelgrenzen.
 • Melding van stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteiten.
 • Melding van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit.
 • Melding van de stopzetting of het verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit of een deel ervan.

Volgende aanvragen moet je indienen bij het college van burgemeester en schepenen, bij voorkeur via het omgevingsloket voor omgevingsvergunningen. Je kan deze aanvragen ook op papier indienen, maar dan zal de stad jouw aanvraag inscannen en opladen in het omgevingsloket. Je moet als aanvrager betalen voor deze omzetting. Lees meer over deze kostprijs.

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.
 • Aanvraag tot bijstelling van de verkaveling.
 • Verzoek bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden die gelden voor een ingedeelde inrichting of activiteit.
 • Mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning, die werd ingediend vanaf 10 september 2002 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar, naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur.

De papieren aanvraagformulieren vind je bij de downloads onderaan deze pagina. Bij sommige vragen word je doorverwezen naar addenda met meer gedetailleerde vragen of info. Deze addenda zijn gebundeld in de addendabibliotheek en vind je ook terug bij de downloads.

Bij de downloads vind je ook een aantal documenten die je afhankelijk van de inhoud van jouw aanvraag al dan niet mee moet indienen: aanstiplijst brandpreventie en hemelwater, pacarte Eandis, statistisch formulier, aanstiplijst toegankelijkheid (via de website van toegankelijk gebouw), afwijking conform artikel 4.4.1.

Een stedenbouwkundig attest en een planologisch attest kan je enkel op papier aanvragen.

Afhandeling?

Afhankelijk van de omvang en de functionele eigenheid, wordt jouw aanvraag behandeld en beslist door het college van burgemeester en schepenen (in de meeste gevallen), de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (soms) of de gewestelijke omgevingsambtenaar/Vlaamse Regering (uitzonderlijk). 

Aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, voor het verkavelen van gronden of voor het bijstellen van een verkaveling, doorlopen volgende stappen en termijnen: 

 • Stap 1: Onderzoek volledigheid/ontvankelijkheid van jouw aanvraag
  Maximale termijn: 30 dagen vanaf de indiening van de aanvraag. Als er geen beslissing is genomen binnen 30 dagen, wordt de aanvraag geacht volledig/ontvankelijk te zijn.

 • Stap 2: Doorlopen van een geëigende procedure afhankelijk van de inhoud van de aanvraag
  • Vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek met een gele affiche). Maximale termijn van 60 dagen (vanaf datum verklaring volledigheid/ontvankelijkheid). Als er geen beslissing is genomen binnen 60 dagen, wordt de aanvraag geacht stilzwijgend geweigerd te zijn. 
  • Gewone procedure (wel openbaar onderzoek met een gele affiche).
   Termijn afhankelijk: 
   - 105 dagen (vanaf datum verklaring volledigheid/ontvankelijkheid) als er geen advies nodig is van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC)
   - 120 dagen (vanaf datum verklaring volledigheid/ontvankelijkheid) als er wel advies nodig is van de POVC
  • Eénmalig worden deze termijnen verlengd met 60 dagen, als je als aanvrager de aanvraag inhoudelijk wijzigt, als er een administratieve lus gemaakt wordt (bij procedurele fout) of als een beslissing van de gemeenteraad vereist is (beslissing over de zaak der wegen als de aanvraag ook toekomstig openbaar domein omvat).

Kostprijs? 

Wanneer jouw aanvraag voor een omgevingsvergunning volledig/ontvankelijk is verklaard door de stad, moet je een kohierbelasting betalen. Lees meer over deze kostprijs.

Problemen bij het opladen? 

Als je problemen ondervindt bij het opladen van aanvragen op het omgevingsloket, kan je terecht bij de helpdesk van de Vlaamse overheid: 

Contact

Loket omgevingsvergunning

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 35
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

 • Omgevingsvergunning