naar top
Gemeente Dendermonde

WERF 8: Aandacht voor het klimaat

Dat het klimaat verandert, voelen we hoe langer hoe meer: wateroverlast, verdroging, hittestress, fijn stof … Aan deze uitdagingen moeten we samen werken. Via participatie trekken we iedereen die woont, leeft én werkt in Dendermonde over de streep om zijn/haar steentje bij te dragen. 

Het goede voorbeeld

Uiteraard mag van de stad verwacht worden dat ze het goede voorbeeld geeft! De circulaire economie krijgt haar plaats in Dendermonde: hergebruiken en delen zijn codewoorden. Het bestaande stadspatrimonium (bv. stadsscholen, SAMWD, het politiegebouw …) wordt duurzaam gerenoveerd en we doen het met een bescheidener én milieuvriendelijker wagenpark. Als belangrijke aandeelhouder van de intercommunale Verko zetten we mee onze schouders onder de bouw van een nieuwe biogasinstallatie ter waarde van 18 miljoen euro.

Landbouw en netwerk trage wegen

Ook landbouwers dragen mee zorg voor het open landschap door lokale, duurzame landbouwproductie, onderhoud van knotbomen, aanplant van groenkanten en fauna akkers … De subsidie voor grondontledingen blijven we ondersteunen zodat een evenwichtig bemestingsplan kan worden opgemaakt dat onze oppervlaktewaters, bodem en uiteindelijk onze drinkwatervoorraden beschermt.

Ons landschap wordt op het platteland doorkliefd door trage wegen die duurzame mobiliteit stimuleren én onze inwoners ook laten genieten van dit landschap. Dit netwerk verder uitbreiden en aan elkaar koppelen waar mogelijk, blijft een hele uitdaging waar Dendermonde samen met alle partners graag haar schouders onder steekt. Vanuit de stad ondersteunen wij verder duurzame landbouwproductie én consumptie, door het organiseren van boerenmarkten, het verbinden van lokale initiatieven (Buurderij, voedselteams …) en ook in te zetten op educatie. 

Afvalarm

Feesten zit in het DNA van iedere Dendermondenaar, die steeds meegaat met zijn/haar tijd en vanaf nu dus duurzaam en afvalarm verbroedert met herbruikbare bekers en sorteereilanden op elk evenement. Catering zal bij voorkeur producten van lokale en eerlijke handel in de kijker zetten.

Vele burgers engageren zich op vandaag al om zwerfvuil een halt toe te roepen. Dit bestuur ziet dit echter duidelijk als een collectieve verantwoordelijkheid van iedereen. Zwerfvuil en afval worden deze legislatuur stevig aangepakt: sensibilisering in samenwerking met Verko, afvalpreventie op ieder evenement, slimme vuilnisbakken, mobiele camera’s, boetes bij overtredingen, enz. 

Ook het peukenprobleem pakten we aan. Maar liefst 50 procent van het zwerfvuil dat in Vlaanderen rondslingert zijn peuken. Ook in Dendermonde is dat zo. Het grootste probleem is dat je ze overal tegenkomt: op straat, naast vuilbakken, in de natuur, op evenementen, in treinstations, langs snelwegen … Uiteindelijk komen al die peuken in de zee terecht en dus ook in onze voedselketen.

Om onze inwoners en bezoekers aan de stad daarover te sensibiliseren deelden de schepen van leefmilieu en de gemeenschapswachten op de maandagmarkt van 25 oktober 2021 zakasbakjes uit.

Tijdens de maand oktober handhaafden we ook extra op het achterlaten van sluikstort en zwerfvuil.

Duurzame evenementen

Als de coronamaatregelen het toelaten, maken we in 2022 verder werk van duurzamere evenementen. We kiezen zelf herbruikbaar cateringmateriaal en stellen herbruikbare bekers ter beschikking van organisatoren van evenementen. Als organisator letten we ook op welke producten we aankopen en aanbieden: afvalarm, gezond en lokaal van eigen bodem zijn hierbij belangrijk. Als fairtradegemeente geven we daarnaast verder het goede voorbeeld door producten afkomstig uit eerlijke handel te gebruiken.

Klimaatplan

We maken samen met een externe partner een ambitieus klimaatplan op waarmee we ons engageren om tegen 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. De basisbouwstenen zijn enerzijds het verminderen van uitstoot met broeikasgassen (mitigatie) en anderzijds aanpassingsmaatregelen aan ons veranderend klimaat (adaptatie). In 2020 ondertekenden we het volgende niveau van het burgemeestersconvenant. We willen de uitstoot van broeikasgassen met maar liefst 40 % terugdringen tegen 2030!

Klimaatadaptatieplan 

We leggen samen met alle Dendermondenaren ook een adaptatieplan op tafel. In dit plan staat hoe we onze omgeving aanpassen aan het veranderende klimaat en hoe we problemen als verdroging of overstroming aanpakken. Als concrete acties voorzien we extra groene stapstenen op speelplaatsen, in wijken en langs straten met meer bomen, opgaand groen en ook meer groen op private gronden, meer groene gevels, groenslingers, tuinen … Ook een bomenplan, een groeninventaris en de verdere uitrol van het intern informatiesysteem met info over blauwalgen, processierupsen, vleermuizen … helpen bij de opmaak en realisatie van het plan. Ons doel is om onze stad ook voor de generaties na ons nog aangenaam en leefbaar te houden. Iedereen die woont, werkt en leeft in Dendermonde zal een steentje kunnen bijdragen!

Dankzij de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact kunnen we rekenen op financiële steun van de Vlaamse overheid om deze doelstellingen waar te maken. In 2021 stelden we een klimaatdeskundige aan die de acties zal uitvoeren. Het Camille Marchantplein ontharden, duurzaam bouwadvies, Nacht van de Duisternis, de samenaankoop groene stroom, de Week van de Duurzame Gemeente … zijn initiatieven waarmee we iedereen mee in het klimaatverhaal willen trekken.

Rioleringswerken voor meer en proper water

Onze stad ontstond waar de Dender en de Schelde samen stromen, dus wie Dendermonde zegt, zegt water. Meer en proper water zal als een blauw en groen lint door onze verstedelijkte kernen stromen en zorgen voor duurzaam vervoer, biodiversiteit, waterbuffering en infiltratie, verkoeling en gezonde lucht. De zuiveringsgraad bedraagt op vandaag circa 76,7 % en dankzij diverse rioleringsprojecten zal deze met circa 9 % verhoogd worden. Bouwpromotoren zullen aangemoedigd worden om in de open ruimtes meer waterpartijen te voorzien.

In Mespelare bijvoorbeeld wordt het huishoudelijke afvalwater nog geloosd in beken en grachten. Aquafin kreeg van de Vlaamse overheid de opdracht om deze vervuiling te verhelpen door een collector aan te leggen. Deze grote verzamelbuis voor afvalwater zal aansluiten op de bestaande collector aan de Oudegemse baan in Oudegem. Zo stroomt er proper water in de beken en grachten. De stad koos ervoor om tegelijkertijd herinrichtingswerken uit te voeren om een meerwaarde te realiseren voor de omgeving. Eind 2021 vragen we de omgevingsvergunning aan.

Meer info over de wegen- en rioleringswerken in Mespelare/Oudegem

Naast proper en meer water, willen we ook duurzaam omgaan met ons hemelwater. Een hemelwaterplan doet ons structureel beter omgaan met langere en extremere droogteperiodes enerzijds, en nattere en warmere winters anderzijds. Ook onze polders zullen we aanmoedigen om concrete meerwaardeprojecten in te dienen om het water terug bovengronds te laten stromen. De stad trekt hiervoor maar liefst 100.000 euro uit.

Duurzaam ondernemen

De stad neemt zeker de handschoen van voortrekker op, maar stimuleert ten slotte ook ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Met een totaalsubsidie van 250.000 euro stimuleren we de bedrijven op het Hoogveld in een ambitieus energieproject om alle bedrijven met elkaar te verbinden en op die manier de lokaal opgewekte energie efficiënt uit te wisselen. Op die manier delen we de doelstelling van een CO2-neutraal industrieterrein.

Meer info over de subsidie voor het vergroenen van de energievoorziening van het bedrijventerrein Hoogveld

Groen wagenpark

Het vergroenen van het wagenpark wordt doorgezet. In 2020 kochten we elf nieuwe CNG-voertuigen aan ter vervanging van oude, vervuilende voertuigen met dieselmotoren. Eerder werden al 14 sterk verouderde dieselvoertuigen vervangen door CNG-voertuigen. Alle stadsvoertuigen werden in 2021 voorzien van een track-and-tracesysteem zodat we zien welke voertuigen veel of weinig en voor welke afstanden en opdrachten gebruikt worden. Zo kunnen we stap voor stap overschakelen op de fiets of te voet waar het kan en het gebruik van voertuigen beperken. In oktober 2021 werd ook een nieuwe CNG-vrachtwagen met kraan geleverd. Deze vervangt een zwaar vervuilend dieselvoertuig uit 1996. 

Bestrijding leegstand

Dendermonde startte in 2020 met een globale controle van leegstand. Eind 2021 staan 483 panden geregistreerd als leegstand. Eigenaars die hun vastgoed een jaar geregistreerd laten staan als leegstaand, moeten een belasting betalen. Via deze belasting willen we ervoor zorgen dat deze panden een nieuwe invulling krijgen bv. ten voordele van onze lokale economie.