naar top
Gemeente Dendermonde

Vermoeden van vergunning

De stedenbouwkundig vergunningsplicht geldt pas vanaf 1962. Voor oude en lang bestaande gebouwen en constructies is het vaak moeilijk om de vergunningstoestand vast te stellen. De regelgeving voorziet hiervoor de mogelijkheid om het vermoeden van vergunning vast te stellen. Onder bepaalde voorwaarden worden constructies van rechtswege geacht vergund te zijn, ook al werd nooit een stedenbouwkundige vergunning verleend voor deze constructies.

Er bestaan twee soorten vermoedens van vergunning:

 • Onweerlegbaar vermoeden: bestaande constructies waarvan kan worden aangetoond dat ze werden opgericht voor 22 april 1962
 • Weerlegbaar vermoeden: bestaande constructies waarvan kan worden aangetoond dat ze werden opgericht tussen 22 april 1962 en 6 december 1978 (inwerkingtreding gewestplan Dendermonde. Het vermoeden wordt weerlegd indien een proces-verbaal of een niet anoniem bezwaarschrift gekend is, telkens opgesteld binnen een termijn van vijf jaar na het optrekken of plaatsen van de constructie.

Voor het wijzigen van de hoofdfunctie en het opdelen in woningen (meergezinswoningen) gelden specifieke regels. De hoofdfunctie van een gebouw wordt geacht vergund te zijn indien de functie werd uitgeoefend voor 9 september 1984.  Het wijzigen van het aantal woongelegenheden is vergunningsplichtig sinds 1 mei 2020. Echter, indien voor deze datum verbouwingswerken werden verricht, geldt alsnog de vergunningsplicht. Meer info leest u op de website van departement omgeving

Hoe aanvragen?

 1. Je levert de nodige dossierstukken aan van het gebouw of constructie waarvan je het vermoeden van vergunning wenst vast te stellen. Indien nodig kan je u hierbij laten bijstaan door een bouwtechnisch tekenaar, landmeter-expert of architect. Je voegt minstens volgende stukken toe:
 • grondplannen van elke bouwlaag, inclusief ondergronds en daklaag, met vermelding van functie van elke ruimte en belangrijkste maten
 • snede met vermelding van de belangrijkste hoogtes
 • tekeningen van alle buitengevels met vermelding van de belangrijkste maten
 • inplantingsplan van jouw perceel met aanduiding van alle gebouwen en verhardingen en vermelding van de belangrijkste maten
 • fotoreportage van de constructie die je als vergund geacht wilt beschouwen, binnen en buiten
 • motivatienota

Bijkomende dossierstukken kunnen gevraagd worden indien dit noodzakelijk is om de aanvraag te beoordelen.

2. Je verzamelt de nodige bewijsstukken die het vermoeden van vergunning aantonen. De bewijslast ligt bij jou. Mogelijke stavingsstukken zijn:

 • gedateerde luchtfoto’s
 • gedateerde oude foto’s
 • plannen bij vergunningen / weigeringen of opmetingsplannen
 • facturen voor bouwwerken of nutsvoorzieningen
 • keuringsverslagen
 • getuigenverklaring
 • inschrijving in het kruispuntbank van ondernemingen
 • huurovereenkomsten
 • notariële akten
 • kadastrale uittreksel of plannen
 • ...

3. Je bezorgt een ingevuld en ondertekend formulier ‘verzoek tot opname als vergund geacht in het gemeentelijk vergunningenregister’ via mail aan stedenbouw@dendermonde.be.

Afhandeling?

 1. De dienst stedenbouwkundige vergunningen onderzoekt of alle noodzakelijke stukken aanwezig zijn voor het vaststellen van het vermoeden van vergunning. De stad Dendermonde heeft hierbij een actieve onderzoeksplicht en zoekt ook stukken op die van belang zijn voor het vermoeden van vergunning, waaronder aanvragen van aanpalende percelen en het woningenregister. Indien nodig worden bijkomende stukken opgevraagd.
 2. De stad Dendermonde gaat na of er een proces verbaal of een niet anoniem bezwaar gekend is. De stad Dendermonde neemt hiervoor ook contact op met de cel handhaving van het departement omgeving.
 3. Het onderzoek naar het vermoeden van vergunning kan enkele maanden duren. Het college van burgemeester en schepenen neemt op basis van dit onderzoek een beslissing over het vermoeden van vergunning. Je krijgt een afschrift van de beslissing.

Beroep?

Jij zelf of een belanghebbende derde kan een beroep aantekenen tegen de beslissing van het college over de opname van de constructie als vergund geacht in het gemeentelijke vergunningenregister. Dit beroep dien je in binnen een termijn van 45 dagen na de beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Contact

Dienst ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling

Gebouw
Administratief Centrum
Adres
Franz Courtensstraat 119200 Dendermonde
Plan
Wegbeschrijving
Tel.
052 25 11 35
Fax
052 25 11 24
E-mail

Deze dienst werkt enkel op afspraak.

Maak een afspraak.

Ik wil iets melden.