naar top
Gemeente Dendermonde

WERF 8: Aandacht voor het klimaat

Dat het klimaat verandert, voelen we hoe langer hoe meer: wateroverlast, verdroging, hittestress, fijn stof … Aan deze uitdagingen moeten we samen werken. Via participatie trekken we iedereen die woont, leeft én werkt in Dendermonde over de streep om zijn/haar steentje bij te dragen. 

Het goede voorbeeld

Uiteraard mag van de stad verwacht worden dat ze het goede voorbeeld geeft! De circulaire economie krijgt haar plaats in Dendermonde: hergebruiken en delen zijn codewoorden. Het bestaande stadspatrimonium (bv. stadsscholen, SAMWD, het politiegebouw …) wordt duurzaam gerenoveerd en we doen het met een bescheidener én milieuvriendelijker wagenpark. Als belangrijke aandeelhouder van de intercommunale Verko zetten we mee onze schouders onder de bouw van een nieuwe biogasinstallatie ter waarde van 18 miljoen euro.

Landbouw en netwerk trage wegen

Ook landbouwers dragen mee zorg voor het open landschap door lokale, duurzame landbouwproductie, onderhoud van knotbomen, aanplant van groenkanten en fauna akkers … De subsidie voor grondontledingen blijven we ondersteunen zodat een evenwichtig bemestingsplan kan worden opgemaakt dat onze oppervlaktewaters, bodem en uiteindelijk onze drinkwatervoorraden beschermt.

Ons landschap wordt op het platteland doorkliefd door trage wegen die duurzame mobiliteit stimuleren én onze inwoners ook laten genieten van dit landschap. Dit netwerk verder uitbreiden en aan elkaar koppelen waar mogelijk, blijft een hele uitdaging waar Dendermonde samen met alle partners graag haar schouders onder steekt. Vanuit de stad ondersteunen wij verder duurzame landbouwproductie én consumptie, door het organiseren van boerenmarkten, het verbinden van lokale initiatieven (Buurderij, voedselteams …) en ook in te zetten op educatie. 

Afvalarm

Feesten zit in het DNA van iedere Dendermondenaar, die steeds meegaat met zijn/haar tijd en vanaf nu dus duurzaam en afvalarm verbroedert met herbruikbare bekers en sorteereilanden op elk evenement. Catering zal bij voorkeur producten van lokale en eerlijke handel in de kijker zetten.

Vele burgers engageren zich op vandaag al om zwerfvuil een halt toe te roepen. Dit bestuur ziet dit echter duidelijk als een collectieve verantwoordelijkheid van iedereen. Zwerfvuil en afval worden deze legislatuur stevig aangepakt: sensibilisering in samenwerking met Verko, afvalpreventie op ieder evenement, slimme vuilnisbakken, mobiele camera’s, boetes bij overtredingen, enz.

Klimaatplan en water

We maken samen met een externe partner een ambitieus klimaatplan op waarmee we ons engageren om tegen 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. De basisbouwstenen zijn enerzijds het verminderen van uitstoot met broeikasgassen (mitigatie) en anderzijds aanpassingsmaatregelen aan ons veranderend klimaat (adaptatie). Met het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant engageerden we ons om zelfs al tegen 2020 een eerste stap te zetten.

Onze stad ontstond waar de Dender en de Schelde samen stromen, dus wie Dendermonde zegt, zegt water. Meer en proper water zal als een blauw en groen lint door onze verstedelijkte kernen stromen en zorgen voor duurzaam vervoer, biodiversiteit, waterbuffering en infiltratie, verkoeling en gezonde lucht. De zuiveringsgraad bedraagt op vandaag circa 76,7 % en dankzij diverse rioleringsprojecten zal deze met circa 9 % verhoogd worden. Bouwpromotoren zullen aangemoedigd worden om in de open ruimtes meer waterpartijen te voorzien.

Naast proper en meer water, willen we ook duurzaam omgaan met ons hemelwater. Een hemelwaterplan doet ons structureel beter omgaan met langere en extremere droogteperiodes enerzijds, en nattere en warmere winters anderzijds. Ook onze polders zullen we aanmoedigen om concrete meerwaardeprojecten in te dienen om het water terug bovengronds te laten stromen. De stad trekt hiervoor maar liefst 100.000 euro uit.

Duurzaam ondernemen

De stad neemt zeker de handschoen van voortrekker op, maar stimuleert ten slotte ook ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Met een totaalsubsidie van 250.000 euro stimuleren we de bedrijven op het Hoogveld in een ambitieus energieproject om alle bedrijven met elkaar te verbinden en op die manier de lokaal opgewekte energie efficiënt uit te wisselen. Op die manier delen we de doelstelling van een CO2-neutraal industrieterrein.

Meer info over de subsidie voor het vergroenen van de energievoorziening van het bedrijventerrein Hoogveld